Een duurzame en zelfstandig positie voor KidsCare Kenia

Zelfstandig en onafhankelijk bestuur
Vanaf de start zijn de eerste stappen gezet voor het werken aan een sterk en onafhankelijk bestuur van KidsCare Kenia in Kenia. Het doel hiervan is, is dat er zowel op korte- als langere termijn aandacht is voor de noodzakelijke kinderzorg vanuit (lokale) samenwerkingspartners en stakeholders. Prioriteiten op dit gebied zijn:

  • Het verder vormgeven aan de communicatie met de stakeholders in de regio om zo nog beter in te kunnen spelen op de behoeften bij de wees- en kwetsbare kinderen. Een hechte binding met het werkveld moet ervoor zorgen dat de juiste doelen en activiteiten worden gesteld en geëvalueerd. Een waarborg voor kwaliteit en daarmee voor duurzaamheid
  • Uitbreiden en optimaliseren van de samenwerking met nationale en internationale partners, in het bijzonder met de Nederlandse zusterorganisatie, Wilde Ganzen en de Nationale en (Sub-) County overheden. 

Samenwerking
In Kenia wordt veel energie gestoken in de samenwerking met de overheden. Het betreft zowel de overheden vanuit Nationaal, County en lokaal niveau. Bijzonder hieraan is dat er nauwelijks ervaring is tussen wat genoemd wordt Small Sized Social Civil Organisaties en de overheden. KidsCare neemt zeker wat betreft de samenwerking met de nationale en de county overheden een pioniersrol in. Vallen en opstaan en vooral daarvan leren lijkt het recept. Op lokaal niveau (community en location) is wel al een intensieve en betrouwbare samenwerking ontwikkeld. Het KidsCare bestuur en team zal doorgaan met het versterken van deze samenwerking met de overheden om zo samen met de ‘decision makers’ de taken en verantwoordelijkheden te kunnen delen.

Het verder versterken van de verbinding met de twee andere niveaus de professionals/ specialisten en de communities (dorpsgemeenschappen) is onmisbaar. Het werken met de professionals/ specialisten levert direct capaciteitsvergroting (kwalitatief en kwantitatief) op. Het samenwerken met de communities en hun grote aantal vrijwilligers brengt eveneens substantiële capaciteitsvergroting, maar nog belangrijker is dat die samenwerking KidsCare de legitimiteit en autoriteit geeft om te mogen en kunnen werken voor meer dan 2500 kinderen.

Samenwerking gaat uitdrukkelijk niet allen om het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Het beschikbaar krijgen van de juiste en voldoende specialisme/ competenties op het gebied van (vooral) de zorg voor kinderen is minstens zo belangrijk voor een goede taakuitoefening en het vergroten van de capaciteit.

Financiële zelfstandigheid
Het is de bedoeling dat KidsCare Kenia op langere termijn aanzienlijk minder financieel afhankelijk is van Nederland. Daarom moeten er andere financiële bronnen in Kenia of elders in de wereld gevonden worden.

Het belangrijkste uitganspunt voor het verkrijgen van voldoende middelen is en blijft de impact die KidsCare creëert in haar omgeving. Dat brengt KidsCare immers in een positie om haar partnerschappen met de overheden en andere organisaties te versterken. Vanuit die sterke positie moet het mogelijk zijn om langs verschillende wegen middelen te mobiliseren.  

De conferentie- en trainingsfaciliteiten dragen ook bij aan de eigen inkomsten van KidsCare in Kenia. Steeds meer organisaties maken gebruik van deze faciliteiten. Organisaties die eerder kwamen bleken tevreden terugkomers te zijn. Door continue aandacht voor de kwaliteit van de services wil KidsCare ervoor zorgen dat zij op positieve wijze de groeiende vraag kan beantwoorden.   

In de praktijk gaat het vergroten van de impact gepaard met grote uitdagingen. Wij hebben op basis van kennis en onderzoek deze uitdagingen gedefinieerd en hebben gezocht naar strategieën om deze te overwinnen. Het uitgewerkte model en onderbouwing van onze duurzaamheidsstrategie kunt u vinden hier downloaden. Reacties op onze strategie worden op prijs gesteld.

Download notitie: KidsCare sustainable strategy

"We make a living by what we get, but we make a life by what we give"
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)

KidsCare Partners

Logo Aisha and Friends knipoog