5. Bestuurszaken Nederland

Versterken en verbinden

In 2023 kwam het bestuur van KidsCare vijf keer bijeen. Drie keer een digitale meeting en twee keer een fysieke bijeenkomst, waaronder de vaste bestuursdag in december. Daarnaast vond er frequent afzonderlijk ‘portefeuille overleg’ plaats tussen de bestuursleden.

Het bestuur telde in 2023 zeven personen. Daarnaast werd het bestuur ondersteund door een coördinator. Voor een nadere kennismaking met de bestuursleden en hun portefeuille klik hier. De KidsCare organisatie groeit en daarmee ook de vraag aan het Nederlandse bestuur. De grootste uitdaging van 2023 was de capaciteit. Door persoonlijke omstandigheden konden meerdere bestuursleden minder betekenen dan wat zij graag hadden gewild. Wat onveranderd blijft is de warme passie en betrokkenheid van de bestuursleden met de kinderen en families in Kenia.

Bestuurslid Henk Verrij trad aan het eind van het jaar uit het bestuur. Wij willen Henk bedanken voor zijn grote inzet als penningmeester en later algemeen bestuurslid. Gelukkig hoeven we Henk geen gedag te zeggen. Hij blijft – net als zijn vrouw Joke – zich op diverse wijzen inzetten voor KidsCare.

Bestuursorganisatie
De ontwikkeling van het nieuwe strategisch kader 2023 – 2027 bracht het besluit niet langer een harde exit strategie te hanteren. Daarvoor in de plaats werd gekozen voor de term ‘Samen bouwen aan continuïteit’. Dit vraagt van het Nederlandse bestuur een organisatie die blijvende support kan bieden aan haar Keniaanse zusterorganisatie. De Nederlandse oprichters Gerard en Lisette Geenen hebben aangegeven dat zij de noodzaak van een langduriger blijvende support onderschrijven en ook dat de organisatie dan moet werken aan een grotere draagkracht buiten henzelf. In 2024 staat het versterken van de Nederlandse bestuurs- en vrijwilligersorganisatie daarom centraal.

Werken met een coördinator
KidsCare is vanaf het begin een echte vrijwilligersorganisatie geweest. Zelfs werd er nooit door een van de vrijwilligers/bestuursleden om een onkostenvergoeding gevraagd. Bijzonder voor een organisatie die flink groeide in kwalitatieve en kwantitatieve zin. In december 2022 heeft het bestuur, onder druk van de groei en het vele werk, besloten om een parttime coördinator (0.4 FTE) aan te stellen. De coördinator kreeg onder andere de opdracht om door professionele coördinatie en afstemming, de organisatie structureel te versterken. Het bestuur vond Anne Vijverberg bereid om de rol van coördinator op zich te nemen per januari 2023. In 2023 hield Anne zich onder andere bezig met het versterken van de bestuurs-/vrijwilligersorganisatie, het supporten van het team in Kenia en fondsenwerven.

Family Power – Mutual Learning
Het bestuur heeft zich ook tot taak gesteld om het kernthema van KidsCare ‘Elk kind verdient een gezin’ verder uit te diepen en te delen met andere vergelijkbare organisaties. Uit deze taakstelling is in 2020 Family Power voortgekomen, waarin KidsCare met acht andere particuliere initiatieven en hun lokale partnerorganisaties laat zien hoe de zorg voor kinderen in kwetsbare situaties toch in een veilige en liefdevolle familie mogelijk is. In 2023 zijn de kernactiviteiten van Family Power (het uitwisselingstraject, het casestudie onderzoek in samenwerking met Radboud Universiteit en de bewustwordingsactiviteiten in de lokale context van de verschillende partners) afgerond.

Bekijk hier de resultaten uit het Family Power onderzoek
Bekijk hier de promotievideo
Bekijk hier de video’s gemaakt door KidsCare en de andere Family Power deelnemers

In 2022 ontstond uit Family Power het Mutual Learning Programma, waar uitwisselingsprogramma’s worden aangeboden aan zorgverleners wereldwijd. In 2023 is Family Power officieel over gegaan in Family Power – Mutual Learning. Naast KidsCare zijn er nog twee organisaties van de Family Power groep (COLT en DCF) actief betrokken. Daarnaast nemen Wilde Ganzen, Hope and Homes for Children, Kanankil Inistitute en Transform Alliance Africa deel in het bestuur van Family Power – Mutual Learning. Ieder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en KidsCare neemt de rol van penvoerder op zich. 

Het team heeft de intentie vele zorgverleners en hun stakeholders samen te brengen, om elkaar te inspireren en wederzijds te transformeren naar hoogwaardige familie en community gerichte zorg. En dat is zo belangrijk, want ieder kind verdient de kracht van een familie! We verwachten dat we jaarlijks meer dan 100 zorgverleners kunnen voorzien van de inspirerende sessies van Mutual Learning.  

Samen werkt het KidsCare team aan een ‘weerbare organisatie’ om continuïteit te geven aan Kind- en Familiezorg

Voortgang per portefeuille
Binnen het bestuur van KidsCare is elk lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille. Dit geeft duidelijkheid en ieder bestuurslid kan met focus proactief werken aan het eigen werkgebied. Met het versterken van de bestuursorganisatie, is ook een nieuwe portefeuille indeling ingebracht. Het bestuur zal dit in 2024 gaan implementeren. Hieronder wordt kort opgesomd wat er per portefeuille in het verslagjaar werd gedaan.

Strategie en Algemeen - Gerard Geenen, voorzitter

  • Samen met een daarvoor opgestelde werkgroep is er een plan ontwikkeld om de bestuursorganisatie te versterken.
  • Support op het gebied van strategie en organisatie aan de Keniaanse organisatie
  • Investeren in nieuwe partnerschappen. Zo groeide het door KidsCare opgezette samenwerkingsproject Family Power door tot Family Power – Mutual Learning en werden in Nederland diverse gesprekken gevoerd met gelijkgestemde organisaties.

Financiën - Gerard Geenen, waarnemend penningmeester

  • Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering stuurt de penningmeester een actueel overzicht van de inkomsten en uitgaven van het betreffende jaar.
  • Ook in Kenia worden periodiek heldere financiële verslagen gemaakt, waarmee de financiële situatie voor beide besturen steeds actueel in beeld wordt gebracht.

Meer over de financiën in Nederland en in Kenia is te vinden in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

Fondsvorming - Gerard Geenen, voorzitter

  • Het fondsenwervingsplan in Nederland is wederom goed behaald.
  • Wilde Ganzen is als intensief betrokken partner de grootste donateur. Met Wilde Ganzen en andere samenwerkingspartners wordt intensief gewerkt aan de gezamenlijke doelen. In een open relatie delen we met elkaar de voortgang en vragen over de huidige mogelijkheden om te komen tot die duurzaamheid.
  • Het bestuur van KidsCare werkt graag duurzaam en inhoudelijk samen met fondsen. Gebleken is dat die samenwerkingsrelatie leidt tot verdieping en daarmee tot wederzijdse waardevolle advisering.  

Meer over de fondsvorming en financiële zaken is te vinden in hoofdstuk 6.

Communicatie en PR - Rianne Smallegange

Voor deze portefeuille is naast Rianne (bestuurslid) een werkgroep van vrijwilligers actief. Een sterk team. Samen dragen zij de positieve KidsCare boodschap uit, onder meer met het schrijven van teksten, maken van ontwerpen, opstellen van nieuwsbrieven, vernieuwen/actueel houden van de website, de folder en de berichten op de sociale media.

De werkgroep werd ook ingezet bij de communicatie rond de vrijwilligersbijeenkomst en bij de kerstactie. De afstemming op de communicatie/promotie in Kenia kreeg eveneens veel aandacht van de werkgroep. Gesteld mag worden dat in 2023 op een steeds beter professioneel niveau veel werk is verzet. Gezien het vele werk in deze portefeuille zal geprobeerd worden om volgend jaar verdere versterking van de werkgroep te vinden.

KidsCare acties - Michel Koreman

Deze portefeuille heeft tot doel gesteld om via het bedenken en uitvoeren van bestaande en nieuwe acties voor KidsCare fondsen te werven. Nu de roep om noodhulp uit Kenia sterk aan het toenemen is neemt ook de behoefte aan inzamelingsacties toe. In 2023 zijn er twee grote fondsenwervingsacties ontwikkeld. Een actie voor ‘Verticale moestuinen’ in het voorjaar en ‘Een zaadje van hoop’ rond de kerstperiode. Beiden werden fantastisch ondersteund door het KidsCare netwerk en leverden een recordbedrag op. Voor de acties is wederom gebruik gemaakt van het werken met ‘actieteams’ via het Kentaa platform. Dit blijkt een positieve manier om mensen te activeren en een grote doelgroep te bereiken. Er is besloten om voortaan één grote actie per jaar te houden (om overvraging te voorkomen). 

Coördinatie basisscholen - Lisette Geenen

Het bestuur wil haar positieve boodschap over ontwikkelingswerk met voorrang over brengen op kinderen van de basisschool. Daarvoor werd in 2019 een uitgebreid lespakket ontwikkeld. Helaas zorgde Covid-19 voor veel stagnatie in het verspreiden hiervan. Mede door tijdsgebrek komen veel basisscholen nog steeds niet aan dit soort voorlichtingsprojecten toe. Ook heeft een kerk in Aalsmeer een vastenactie gehouden waarbij de kinderen op zondag met het lespakket gewerkt hebben. Ze vonden het zo leuk dat ze na Pasen nog door zijn gegaan. Tekeningen en briefjes zijn uitgewisseld met Kenia. We hopen dat we in 2024 meer basisscholen enthousiast krijgen.

Vrijwilligers - Gerard en Lisette Geenen

De besturen van KidsCare in Nederland en in Kenia hechten veel waarde aan het inzetten van vrijwilligers. Het uitwisselen en bevorderen van de nodige kennis en kunde speelt daar een belangrijke rol bij. Vier bestuursleden bezochten in 2023 KidsCare in Kenia om daar gedurende kortere of langere tijd met het team samen te werken. Daarnaast waren nog 6 vrijwilligers uit Nederland actief in Kenia en ondersteunden de organisatie onder meer op het gebied van IT toepassingen, promotie/marketing, sociaal werk en speciaal onderwijs.

Voorafgaand aan de twee grote KidsCare acties werd een digitale vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Hier werd inhoudelijke informatie afgewisseld met fijn samenzijn. Zo werd de bijeenkomst in november afgetrapt met een gezellige pubquiz en er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Secretariaat - Lisette Geenen

Het secretariaat omvat de nodige administratieve activiteiten en vooral het onderhouden en enthousiasmeren van contacten met bestuursleden, donateurs, partners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Om de (bestuurs)taken goed op elkaar af te stemmen heeft het secretariaat tevens voortdurend contact met het bestuur, de directie en het team in Kenia. Werk dus dat zowel professioneel als met goede zorg wordt gedaan. Het werk met de coördinator heeft de taken wat kunnen verspreiden, echter is de totale werkdruk niet afgenomen.

Kennis en kunde: Organisatie - Astrid le Poole en Henk Verrij

Deze portefeuille was in 2023 vooral gericht op het ondersteunen van het verbeteren van het ‘monitoren en evalueren’ van de programma’s en organisatie in Kenia. Op verzoek van Kenia is er geholpen met het opstellen van een nieuwe CSA monitor.

Kennis en kunde: Zorg - Marlies van den Berg

Vanuit deze portefeuille is er regelmatig contact met het team in Kenia. Ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid en acties op het gebied van de verschillende programma’s. De portefeuille Zorg is zeer omvangrijk, en kreeg dan ook ondersteuning van diverse personen.

Marlies hield zich vooral bezig met het CSA programma. Onder andere het implementeren, evalueren en verbeteren van de CSA monitor en meelezen met de ideeën over de toekomst van het CSA programma. Daarnaast was er zowel fysiek als digitaal contact met waardevolle partners als Aisha & Friends en Teachers 4 Teachers. Er zijn ook contacten met potentiële vrijwilligers en verbindingen van huidige vrijwilligers aan de Keniaanse collega's om mee te denken over specifieke vraagstukken.

Janny Wolters zet zich in voor de implementatie van het Kwaliteitsprogramma 2023-2024 van de SSU’s. Daarnaast boden Gerard en Anne support vanuit de meer strategische kant. We verwijzen graag naar hoofdstuk ‘Evaluatie KidsCare Programma ’s’ voor meer informatie over de Zorg programma’s.

Alle kinderen verdienen een gezin!