6. Prioriteiten Nederland

Versterken en verbinden

9H3B3748

Wij komen in actie voor kwetsbare kinderen en hun families, samen met lokale gemeenschappen, om een betere toekomst te creëren in hun eigen familieomgeving, waarbij we streven naar zelfstandigheid van de families!

Kader 2023-2027

In 2022 ontwikkelde het bestuur het Strategische Kader 2023 – 2027. Hieronder volgen de kernpunten uit het Kader.

Vanuit Nederland deelt het bestuur haar missie met haar Keniaanse zusterorganisatie en biedt haar de nodige financiële- en kennisondersteuning. KidsCare wil in Nederland tevens het belang en de positieve en praktische mogelijkheden van ontwikkelingssamenwerking zichtbaar maken en waar mogelijk delen om daarmee begrip, betrokkenheid, relevante kennis en financiële steun te mobiliseren. De organisaties zetten zich in 2024 samen in voor ruim 2500 kinderen in kwetsbare situaties!

Daarbij wordt opgemerkt dat beleidsontwikkeling en uitvoering van de kind- en familiezorg steeds meer ligt bij een zelfstandig opererende Keniaanse zusterorganisatie. Het bestuur in Nederland staat geheel achter het streven van het bestuur in Kenia om haar organisatie ‘weerbaar’ te maken om zo continuïteit aan haar services te geven. Rekening houdend met de huidige negatieve ontwikkelingen op het gebied van klimaat en economie vindt het bestuur het ongewenst/onrealistisch om nu een ‘harde exit’ doelstelling te formuleren. Het Kader 2023 - 2027 kreeg daarom de naam: ‘Samen bouwen aan continuïteit’

Bij het ontwikkelen van het nieuwe Kader stonden de visie en de hoofdtaken van KidsCare niet ter discussie. Die werden en worden door het bestuur volledig gesteund. Meer centraal in de analyse voor het Kader 2023 – 2027 stond de risicoanalyse. Een samenvatting van de onderkende risico’s volgt hieronder:

 • Huidige mondiale ontwikkelingen (onder meer klimaat, politiek, economisch).
 • De veelheid van activiteiten en een onvoldoende focus in Nederland en in Kenia.
 • De ontwikkeling van de capaciteit/ competenties.
 • Beperkte beschikbaarheid financiën.
 • Beperkte beschikbaarheid vrijwilligers.
 • Overbelasting van het secretariaat.
 • Afhankelijkheid van bestuursleden.
 • Overbelasting van bestuursleden. 

Vanuit de huidige situatie en de inschatting van de risico’s werd een aantal gewenste veranderingen vastgesteld. Hieronder de belangrijkste strategische veranderingen uit het Kader richting 2027:

 1. Het bestuur in Nederland gaat zich meer focussen op de eigen bestuurstaken maar blijft voor onbepaalde tijd ‘vraaggericht’ beschikbaar om mee te helpen met het bieden van financiële support en kennisversterking gericht op de continuïteit van de thuiszorg. Hier is binnen het bestuur een herstructurering van de portefeuilles en taakverdeling voor nodig.
 2. Met het bestuur in Kenia worden stap voor stap afspraken gemaakt en toegewerkt naar een situatie waarin zij aanvragen voor financiën en voor kennis en kunde doen bij hun zusterorganisatie (en bij andere partners in Kenia of elders in de wereld).
 3. Het versterken van de Support Group en daarmee de inzet van vrijwilligers krijgt prioriteit. De versterking is gericht op aanvulling van de beschikbare capaciteit voor de verschillende portefeuillehouders in het bestuur als op een vraaggerichte aanvulling van de (specialistische) capaciteit ontwikkeling van team en programma’s in Kenia.
 4. Het bestuur voorziet voor de langere termijn een wijziging van de portefeuilles.
 5. KidsCare in Nederland is vanaf het begin een vrijwilligersorganisatie. Onder druk van de groei en de daarbij omvang van het werk is besloten te gaan werken met een part time coördinator.

Prioriteiten 2024
In lijn met het Kader 2023-2027 stelde het bestuur de volgende prioriteiten op voor 2024:

 1. Reorganisatie/versterken bestuur in Nederland met eerste prioriteit voor invullen van de portefeuille Zorg en de portefeuille Vrijwilligers & Acties.
 2. Met de betrokken leden een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in de bestuursorganisatie creëren waarmee effectief gewerkt kan worden en de werkdruk meer in balans komt. Meer inzet van vrijwilligers-/werkgroepen onder de portefeuilles.
 3. Samenwerken op bestuur- en portefeuilleniveau met Kenia voor goede continuïteit van de kind- en familiezorg en verdere bekrachtiging van de Keniaanse organisatie.
 4. Vanuit een heldere programmavisie 2030 uit Kenia intensieve meerjaren partnerschappen ontwikkelen om daarmee structureel kennis en financiën beschikbaar te krijgen voor in het bijzonder de ‘community based familiycare’ en de ‘zorg voor kinderen met een beperking’.
 5. Versterken van de vrijwilligersorganisatie in Nederland, vanuit een gericht plan en met focus op versterking van de portefeuille groepen.
 6. Versterken van de sponsornetwerken, in het bijzonder met aandacht voor vaste particuliere donateurs en fondsen/partnerschappen.

 Family Power – Mutual Learning
Het bestuur heeft toegezegd ook in 2024 als penvoerder van Family Power – Mutual Learning haar verantwoordelijkheid te nemen. Het team is bezig met de ontwikkeling van de volgende activiteiten voor dit jaar:

 • 2x het Mutual Learning Programma: een zesmaandelijks leer- en uitwisselingsprogramma voor zorgverleners wereldwijd.
 • Het Mutual Learning Platform: drie open Mutual Learning sessies over het werken met de communities + een doorlopend platform voor alle (oud) deelnemers.
 • Een programma voor overheden: in ontwikkeling.
 • Een programma voor internationale NGOs: in ontwikkeling.


Lees meer over de vorderingen van Family Power – Mutual Learning op de website: www.mutuallearningprogram.org

Waar nodig noodhulp blijven bieden
Om te kunnen ontwikkelen zijn basisbehoeften als voldoende voedsel, een dak boven je hoofd en gezondheid essentieel. De grote inflatie en het extreme weer maken de situatie in Kenia alsmaar moeilijker. Het bestuur heeft dan ook toegezegd in 2024 ruimte te maken voor noodhulp, waar dat echt nodig is voor ontwikkeling. Samen met de partners, vrijwilligers uit de Support Groep en andere donateurs moet dit mogelijk gemaakt worden.

Kinderen met moestuin

Laten we in 2024 weer gezamenlijk onze schouders onder een positieve en professionele inzet voor de toekomst van talrijke kwetsbare kinderen en hun families in Kenia zetten!

Alle kinderen verdienen een gezin!