3. Een weerbare organisatie in Kenia

‘Continued Resilience for Sustainability’

KC Infographic 4pilaren 23v01
Afbeelding2

Duurzaamheid vraagt om veerkracht!
Het bestuur van KidsCare in Kenia wil zelfstandig en duurzaam werken en daarmee zorgen voor continuïteit van haar dienstverlening. Deze continuïteit (duurzaamheid) kan in haar ogen alleen worden bereikt door het versterken van veerkracht binnen haar Keniaanse organisatie. Een conclusie die richting geeft aan het strategisch plan 2023 -2025 met de titel:

‘Continued Resilience for Sustainability’

 Het strategisch plan kent de volgende vier pijlers:
Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, economie, politiek en andere zaken hebben grote invloed op de leefsituatie van de armste gezinnen. Er is in veel gezinnen sprake van ernstige armoede en dat maakt de hulpvraag voor de korte en langere termijn erg groot. Meest wenselijk is dat de overheid in Kenia voldoende zorg kan geven voor het welzijn van de armste gezinnen. Maar realistisch gezien kan het bestuur hier geen jaartal voor noemen.

Duurzaamheid moet daarom worden bereikt door een onafhankelijk en resultaatgericht bestuur en team van KidsCare in Kenia. Door intensief samen te werken met de hulpbehoevende gezinnen en de vrijwilligers uit communities (Pillar 1) kan KidsCare de juiste prioriteiten geven aan haar werk en voldoende capaciteit creëren om daarmee de gewenste impact te realiseren. 

Die samenwerking geeft KidsCare geloofwaardigheid, legitimiteit, verantwoordelijkheid en autoriteit en dat legt ook de basis voor sterk nationaal en internationaal Partnerschap met de overheid en andere (financiële) partners (Pillar 2). KidsCare heeft al een brede participatie gecreëerd en dat moet de komende jaren verder toenemen.

Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteiten/ competenties van het management en teamleden te vergroten (Pillar 3). Daarmee moeten zij steeds beter hun programmataken op professionele wijze uit kunnen voeren en dit uitdragen naar de partners. Het team werkt hier hard aan en heeft de ambitie om dit op onderscheidende wijze zelfstandig te kunnen doen.

Het bestuur van KidsCare in Kenia heeft ook onderkend dat het belangrijk is om de doelen, werkwijze en resultaten heel zichtbaar (Pillar 4) te maken voor alle betrokkenen. Positieve zichtbaarheid van KidsCare en haar programmaservices is van belang gebleken voor de verbindingen met alle stakeholders. 

“Na het beklimmen van een grote heuvel, ontdek je dat er nog veel meer heuvels te beklimmen zijn. (Mandela)”

Evaluatie 2023 (organisatieniveau)
Vanuit het strategische doel om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten zijn het bestuur, directie en staf in 2023 hard aan het werk gegaan en werden er ondanks veel uitdagingen toch mooie stappen gemaakt. Hierna een samenvatting uit het evaluatierapport van de directie:

Externe situatie
Aangezien de meeste huishoudens in LungaLunga geen stabiele bronnen van inkomstengenererende activiteiten hebben maken de snel stijgende kosten van levensonderhoud het steeds ondraaglijker voor de gezinnen. Door de huidige gespannen politieke situatie en de hoge inflatie kunnen veel gezinnen in de regio niet voldoende voedsel kopen en ook andere basisbehoeften kunnen niet ingevuld worden. Kinderen kunnen niet naar school omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. De kinderen in de armste gezinnen worden het hardst getroffen. Daar komt nog bij dat in de meeste dorpsgemeenschappen de mensen voor hun voedsel afhankelijk zijn van de eigen landbouwactiviteiten en ook die activiteiten worden zwaar bemoeilijkt door de onvoorspelbare weerpatronen. Na een lange periode van droogte kwam er eind 2023 overvloedige regen, die huizen en akkers onder water zette.

Daarom heeft KidsCare, in samenwerking met de lokale en de nationale overheid, dit jaar twee interventieprojecten uitgevoerd voor meer dan 1400 behoeftige gezinnen op verschillende locaties in de Sub county Lungalunga. Met de implementatie van de verticale moestuinen in april 2023 konden meer dan 600 gezinnen verse groenten oogsten, voor eigen consumptie en soms ook nog voor een beetje verkoop. Eind 2023 werd nog een noodhulp project gedaan. Dit keer werden zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen gegeven aan 800 gezinnen. Opnieuw gecombineerd met intensieve moderne landbouwtrainingen. Rond de kerstdagen zijn de eerste linzen en bonen geoogst.

Interne situatie
De organisatie groeide dit verslagjaar met 7 medewerkers tot 40. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet van 360 community vrijwilligers, die samen met het KidsCare team en met de ouders/verzorgers van ruim 600 geselecteerde gezinnen werken aan verbetering van de leef- en woonsituatie van de kinderen. Meer dan 2500 kwetsbare kinderen deden in het verslagjaar mee aan de verschillende thuiszorgprogramma's. 

Door zijn ziekte was oprichter en directeur Ali Mwaziro begin 2023 gedwongen om zijn werk neer te leggen. In augustus overleed hij. Zijn afwezigheid werd door het bestuur, de adjunct directeur George Baya en het managementteam op bewonderenswaardige wijze opgevangen. Allen waren heel gemotiveerd om in gedachtenis van Ali de ‘KidsCare droom’ met kracht voort te zetten. Het gemis werd ervaren, maar de organisatie ging op positieve wijze verder met de uitvoering van de programma’s voor de kinderen en hun gezinnen. 

Nieuwe directeur
In november 2023 heeft het bestuur besloten om George Baya te benoemen tot algemeen directeur. Na zijn benoeming kreeg George van het hele team een warm welkom. Zij hebben vol vertrouwen in de nieuwe directeur. 

Ondanks de externe omgevingsuitdagingen en het overlijden van de directeur is de uitvoering van de programma’s goed verlopen. Meer info daarover is te vinden in hoofdstuk 3 van dit verslag.

George

Het bestuur heeft in 2023 veel aandacht moeten geven om met name het gemis van de directeur goed op te vangen. Om die reden is het structureel versterken van de eigen bestuurscapaciteit vertraagt. Aan het einde van 2023 zijn drie nieuwe kandidaat bestuursleden ter kennismaking als adviseur van het bestuur aangesteld. Verwacht mag worden dat dit zal leiden tot een compleet en slagvaardig Keniaans bestuur in 2024. Daarbij zal zeker ook horen dat het bestuur in 2024 zorgt voor goede samenwerking met een Raad van Advies, waarin vertegenwoordigers van de Communities haar adviseren over de voortgang en verbetering van de zorgprogramma’s. 

Het op gang brengen van de eigen fondsenwerving heeft in 2023 goede vorderingen gemaakt, maar nog wel vooral op het voorwaarde scheppende niveau. De actieplanning, het gericht kunnen schrijven van project- en programmavoorstellen en het actief aanspreken van de netwerken nam sterk toe. Zowel in omvang als in kwaliteit is het fondsenwervingsproces goed op gang gekomen. Er is vertrouwen dat dit proces de komen jaren zal leiden tot versterking van de zelfredzaamheid. Met veel energie zal de eigen fondswerving in Kenia ook in 2024 worden aangepakt. 

Tenslotte verwijzen we hier nog naar de voortgang van de thuiszorgprogramma’s van KidsCare (Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag). De goede kwaliteit daarvan heeft ervoor gezorgd dat KidsCare in haar werkgebied niet alleen ruime bekendheid heeft gekregen, maar vooral ook veel waardering, betekenis en erkenning. Een conclusie waar het team in Kenia trots op is.

Conferentie en traingingsfaciliteiten
Het KidsCare Centrum in Mshiu heeft naast haar kantoren ook uitgebreide conferentie- en service faciliteiten, zoals een grote conferentiehal, trainingsruimten, keuken en restaurantfaciliteiten en een gasthuis. Deze faciliteiten zijn allereerst bedoelt voor eigen gebruik. Regelmatig vinden er grote en kleinere bijeenkomsten plaats voor training en communicatie voor de 360 vrijwilligers, de teamleden en voor andere bij KidsCare betrokken organisaties of groepen. 

Ook worden de conferentie- en trainingsfaciliteiten gebruikt door andere organisaties van bijvoorbeeld de Nationale en County overheden en andere zorgbieders zoals AMREF, Plan en Aga Khan Foundation. Doordat het facilitaire team complete arrangementen kan leveren van goede kwaliteit werd de vraag naar deze diensten ook in 2023 weer groter. Door een goede prijs/kosten verhouding (zie hoofdstuk 6) dragen deze faciliteiten positief bij aan de zelfvoorziening. 

Financiële organisatie
Over het verslagjaar 2023 werd door een onafhankelijke accountant een financiële audit uitgevoerd. Zijn bevindingen over de bestedingen en de administratieve verwerking waren positief en er waren met name aanbevelingen voor het verder opvolgen van de administratieve processen en procedures. Meer over financiële zaken is te vinden in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

Evaluatie van de 4 pijlers

Pijler 1: Verbinding met de projectdeelnemers en dorpsgemeenschappen

 • In 2023 hebben bestuur en staf een belangrijke stap gemaakt en zien zij de project- en programmadeelnemers niet langer als ‘begunstigden’ maar als ‘participant’. Een gelijkwaardigheid die tot uitdrukking komt in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
 • Veel aandacht werd besteed aan de activering en trainingen van de community vrijwilligers, met name voor het CBHB (120) en CCPC programma (200).
 • De bestuursleden hebben ook prioriteit gegeven om met de communities in gesprek te gaan. Er bleek een behoefte bij de communities om ook op dit niveau in gesprek te gaan.
 • Dit heeft er mede toe geleid dat het bestuur besloten heeft om in 2024 prioriteit te geven aan het oprichten van een Raad van Advies, met een representatieve vertegenwoordiging vanuit de dorpsgemeenschappen.

Pijler 2: Nationale en internationale (financierings)partners

 • De afstemming en samenwerking met de directe omgeving (Sub County en Communities) verloopt positief en wordt steeds meer als een vanzelfsprekendheid gezien.
 • Hoogtepunt in november was het bezoek van de nieuwe gouverneur die tijdens haar toespraak vol lof was over KidsCare en haar werk. Blijft nog wel een uitdaging om op Nationaal en County niveau tot echte inhoudelijke samenwerking te komen.
 • Met voorstellen voor de verschillende programma's is het fondsenwervingsteam gestart met lokale en internationale fondsenwervende activiteiten. Dit gebeurt in/met goede coördinatie/assistentie uit Nederland.
 • Sinds kort wordt van startende projectdeelnemers een klein bedrag gevraagd als inschrijfgeld. Belangrijkste reden hiervan is echter het creëren van ‘gelijkwaardig eigenaarschap’.
 • Het CSA-programma ontving hulpmiddelen van National Funds Disability Kenya en werkt nauw samen met de National Counsel for Persons with Disability voor het krijgen van diensten als registratiekaarten voor personen met een handicap.
 • KidsCare is erin geslaagd om 12 lokale kinderbeschermingsorganisaties te activeren voor samenwerking en ondersteuning bij bewustwordingsactiviteiten op het gebied van kinderbescherming. Een mooi voorbeeld van lokaal verenigd partnerschap.
 • De samenwerking met de Rotary in het CBHB-2 programma heeft door externe redenen vertraging opgelopen, maar aan het einde van het jaar zijn de afgesproken donaties weer goed op gang gekomen. 

Pijler 3: Versterken van eigen capaciteit, kwaliteit en competentie

 • Het team kreeg opfriscursussen over monitoringtools, kinderbescherming en prestatiebeheer.
 • Het team heeft het documentatiesysteem verbeterd door het gebruik van teams en cloudopslag en kreeg hiervoor het gehele jaar kennis van externe experts.
 • Vanuit Nederland wordt gedurende het hele jaar kennis en knowhow gedeeld voor een goede werking van de (financiële) organisatie.
 • Het fondswervingsteam werd begeleid door een lokale deskundige coach.
 • Het team werkt aan het ontwikkelen van de monitoring- en evaluatietools voor haar programma’s en vraagt daarvoor regelmatig feedback van een klankbordgroep in Nederland.
 • Dankzij een omschakeling op het Office365 programma en een daarbij behorende intensief trainingsprogramma werden grote vorderingen gemaakt met het digitaal verwerken van de dagelijkse werkverslagen en andere data. Een verbetering die zowel tijdbesparende als kwalitatieve voordelen bracht.
 • Teamvorming kreeg wederom veel aandacht. Actief HR beleid speelt daar een belangrijke rol bij. Elke maand komt het hele team bijeen voor een gezamenlijke lunch en eens per jaar is er een inspirerende teamdag. De meest gewaardeerde medewerker krijgt die dag de Jos Oskam Beker, zo ook dit jaar.

PHOTO 2024 06 11 19 51 37

Pijler 4: Zichtbaar zijn voor alle stakeholders

 • Er verschenen in 2023 vijf nieuwsbrieven in Kenia, die werden gezonden aan ruim 400 contacten.
 • Elke week verschenen er berichten over het werk van KidsCare op haar social media kanalen.
 • De website werd geactualiseerd.
 • De nationale en regionale media (kranten, radio en TV) besteedde ruime aandacht aan de start van de twee noodhulpprojecten. George de nieuwe directeur stond heel ervaren de media te woord.
 • Veel aandacht kreeg de gezamenlijke bijeenkomst bij KidsCare van 24 organisaties uit de regio die allen met Child Protection bezig zijn. De bijeenkomst was georganiseerd op het terrein van KidsCare en er waren circa 400 gasten aanwezig. De aanwezige pers (radio en TV) besteedde veel aandacht aan de dag en ook kregen het bezoek en de positieve boodschap van de Gouverneur extra aandacht.
 • Een compliment voor het communicatieteam voor hun inzet en kwaliteit is zeker op zijn plaats.

CP day

PHOTO 2024 06 11 20 04 29

Alle kinderen verdienen een gezin!