2.3  Special School Units (SSU)

Inclusief Speciaal Onderwijs

Special School Units

Een nieuw 2 jarig SSU programma gestart in 2023
De positieve evaluatie van het eerste SSU programma heeft ertoe geleid dat het KidsCare bestuur in Kenia, na intensief overleg met de overheid en de leiding van de zes scholen, besloten heeft om het kwaliteitsverbeteringsprogramma gedurende nog twee jaren voort te zetten. Het nieuwe tweejarig SSU programma is qua verantwoordelijkheden wezenlijk anders dan het oude programma. De overheid en in het bijzonder de schoolhoofden zijn expliciet verantwoordelijk voor de kwaliteitsverbetering in de komende twee jaren. De doelgroep bestaat uit kinderen met een verstandelijke beperking, die voorheen geen school bezochten. Het zijn kinderen van wie de algemene ontwikkeling wordt belemmerd en vertraagd door aandoeningen aan de hersenen en/of het zenuwstelsel. Dit leidt niet alleen tot geestelijke, maar vaak ook tot lichamelijke beperkingen.

Op de zes SSU’s kunnen 180 leerlingen onderwijs volgen. Eind 2023 waren 90 leerlingen geregistreerd. Er zijn aanzienlijke verschillen in leerlingenaantal tussen de units (variërend van 13 tot 32). Het leerlingenaantal groeide in 2023 nauwelijks en het verzuim was hoog. Honger en overstromingen waren van invloed op de aanwezigheid van leerlingen. Door het lange tijd ontbreken van een leraar op een van de units daalde op deze unit het leerlingaantal.

Management/Leiderschap
Elke speciale unit maakt deel uit van een reguliere basisschool en is officieel geregistreerd. Elke school heeft een Raad van Bestuur, een zogenoemde BOM (Board of Management), die samen met het schoolhoofd de koers uitstippelt. KidsCare is een helpdesk voor het beheer en de ontwikkeling van de speciale scholen. Zij faciliteert en wisselt kennis uit tussen professionals in frequent georganiseerde bijeenkomsten, workshops enz. Zij zorgt voor planning, uitvoering, bewaking en verantwoording van het Kwaliteitsprogramma en werkt nauw samen met provinciale en nationale functionarissen en belanghebbenden.

2023 kende op het gebied van management/leiderschap enkele uitdagingen. Zo werden er twee nieuwe regiodirecteuren van de overheid benoemd, en kon door deze wisseling van de wacht de vergadering met de stakeholders niet worden gepland. Er zijn wel gesprekken geweest met individuele stakeholders, maar niet in georganiseerd gezamenlijk verband. Ook zijn 3 van de 5 schooldirecteuren vervangen. Vanuit KidsCare was er een periode uitdaging in de organisatie door het overlijden van Ali, door langdurige hevige regenval en door het vertrek van de SSU coordinator. 

Scherm­afbeelding 2024 06 09 om 14.13.57

Speciaal Onderwijs: “Het mooiste dat je een kind kan geven is een kans…..”

Inclusief Onderwijs
In de speciale units ontwikkelen de leerlingen vaardigheden voor hun dagelijkse leven, hun communicatie en hun creatieve-, reken-, lees- en mobiliteitsvaardigheden. Ze krijgen onderwijs op hun niveau. Een persoonlijk ontwikkelplan (IEP) speelt daarbij een belangrijke rol. Het curriculum van de overheid is de basis. Met het Aisha and Friends-programma zijn leraren getraind om hun leerlingen te leren omgaan met hun emoties. 

De leraarvaardigheden laten een sprong voorwaarts zien. Leraren en matrons zijn getraind in het toepassen van organisatorische en pedagogische vaardigheden. Met hulp van de Nederlandse organisatie Teachers 4 Teachers zijn zij ook getraind in het toepassen van actieve werkvormen. Het is voor alle leraren nog een uitdaging om ‘onderwijs op maat’ te bieden. Door het gebrek aan voldoende financiële middelen ontbreekt het aan concrete materialen om het leren van kinderen met speciale behoeften te ondersteunen. Het aantal betrokken ouders/verzorgers bij het leren van hun kinderen is gering.

Gezondheid en veiligheid
Alle units bevinden zich in de buurt van een gezondheidscentrum. Alle leerlingen zouden toegang moeten hebben tot schoon drinkwater en een toilet. Echter door grote droogte waren in het laatste kwartaal van 2023 de watertanks leeg of nauwelijks gevuld. Ook goten en leidingen hebben te lijden onder de klimatologische omstandigheden. Door droogte en dure graan- en voedselprijzen was slechts op drie SSU’s een maaltijd beschikbaar. Honger was op drie units aan de orde van de dag, zichtbaar door verzuim, sterk vermagerde en slapende leerlingen. Met hulp van een Nederlandse sponsor is eind 2023 een begin gemaakt met het verbeteren van de watervoorziening op elke SSU en met een ‘groenproject’ op het schoolterrein om te zorgen voor stabiele voedselvoorziening. Eenmaal per week is op iedere SSU een ergotherapeut aan het werk. In totaal worden op de SSU’s wekelijks 100 kinderen door deze therapeuten behandeld.

Geïntegreerde leefomgeving
Binnen dorpsgemeenschappen wil KidsCare een ‘rehabilisatieproces’ op gang brengen waarin personen met een handicap worden geaccepteerd. In elke SSU was daarvoor iedere week een supportgroupbijeenkomst met een specifiek thema. Een keer per 2 maanden bezochten de manager speciaal onderwijs vergezeld door de hoofdmeester een bijeenkomst op elke SSU. In drie units is de aanwezigheid van ouders in de supportgroup aanzienlijk verbeterd door het samenwerken aan verticale moestuinen, het zogenoemde ‘kitchen garden project’, onder leiding van de sociaal werkers en de hoofdmeester. Sociale werkers zijn 1 ochtend per week in de SSU groep, gevolgd door een bijeenkomst met de supportgroep. De lijnen met de leraar zijn kort. De sociaal werkers gaan op huisbezoek bij schoolverzuim, bij niet verschijnen of bij zorgsignalen.

20220728 105623

Onderwijs voor alle kinderen!

20220728 115604
20220728 115053
20220728 115353
20220728 114334
Alle kinderen verdienen een gezin!