5. Prioriteiten Nederland 2022

Samen kleuren we de wereld een beetje mooier

1. Alle kinderen verdienen een gezin

Het bestuur in Nederland wil positieve aandacht geven aan de communicatie van het belang en de mogelijkheden van ontwikkelingswerk met in het bijzonder aandacht voor het kernthema van KidsCare: Elk kind verdient een gezin! Met positieve berichten wil KidsCare laten zien dat en hoe thuishulp in die landen meer dan zinvol is. Meer dan zinvol omdat die gezinshulp in veel gevallen leidt tot het structureel activeren van een positieve spiraal. Een goed begin is daardoor meer dan het halve werk.

Die positieve berichtgeving is ook terug te vinden in de uitgebreide lespakketten die speciaal door KidsCare zijn ontwikkeld voor basisscholen in Nederland. Hiermee koos het bestuur om prioriteit te geven aan het verspreiden van de ontwikkelboodschap over kinderen aan kinderen.  

Het bestuur heeft zich ook tot taak gesteld om het kernthema van KidsCare ‘Elk kind verdient een gezin’ verder uit te diepen en te delen met andere vergelijkbare organisaties. Uit deze taakstelling is inmiddels Family Power, een omvangrijk project, voortgekomen. Family Power is een onderzoek en communicatieproject om zichtbaar te maken hoe kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente omgeving. Maar liefst 9 organisaties en hun lokale partners in vier continenten werken samen in dit project. In 2022 is gepland dat het project Family Power samen met haar nationale en internationale partners  tot duurzame resultaten komt en daarmee een stevige impuls geeft aan een grotere ‘Beweging’ die samenwerkt aan het thema ’ieder kind verdient een gezin’. Lees meer over de vorderingen van Family Power op de website: www.familypower.net.

2. Samen kleuren we de wereld een beetje mooier

Terugkijkend kan geconstateerd worden dat KidsCare in Nederland een trouw netwerk heeft ontwikkeld van actieve vrijwilligers, particuliere en bedrijfsdonateurs en van loyale samenwerkingspartners als Wilde Ganzen en Waridihome.

Binnen het loyale netwerk is er een groep van circa 25 vrijwilligers ontstaan, de KidsCare Support Groep. Met regelmaat wordt er een beroep gedaan op deze vrijwilligers en/ of leveren zij hun bijdragen aan de werkgroepen van de verschillende portefeuillehouders. Ook in 2022 willen we graag gebruik maken van deze enthousiaste groep en uitbreiding van het aantal vrijwilligers is een belangrijke wens van het bestuur: Samen kleuren we de wereld van veel kinderen in Kenia een beetje mooier….

Door Covid-19 waren fysieke bijeenkomsten met het netwerk de afgelopen twee jaar niet mogelijk. In 2022 mag verwacht worden dat we weer wel fysiek bijeen kunnen komen. Daartoe staat in de eerste helft van het jaar al een eerste bijeenkomst gepland met de Support Group van KidsCare en wordt tevens een grotere bijeenkomst voor alle donateurs en ‘vrienden’ van KidsCare gepland later dit jaar. Voor een duurzaam bestaan van organisaties als KidsCare is een grote en loyale achterban essentieel!

In 2022 wil het bestuur aan haar vrijwilligers en donateurs een eigen actieplatvorm (via Kentaa) beschikbaar stellen. Dat actieplatform kan gebruikt worden door iedereen die een kleine of grotere actie wil doen en daarbij gericht gebruik wil maken van eenvoudig toegankelijke en gerichte informatie en directe betaalmogelijkheden. Meer informatie is later te vinden op de website.

 3. Werken aan een nieuw strategisch kader 2023 -2028

Bij de discussies over het nieuwe strategische kader voor het bestuur kwamen in het bijzonder twee vraagstellingen naar voren:

  • KidsCare Kenia wil een ontwikkelorganisatie zijn maar is door de slechter geworden situatie in Kenia steeds vaker actief als hulporganisatie. Het geven van noodhulp is steeds meer nodig en  de ontwikkelingshulp komt daardoor onder druk. Hoe gaan we hier mee om en welke keuzes horen hierbij?
  • De organisatie van KidsCare Kenia heeft zelfstandigheid tot doel om minder afhankelijk te worden van de Nederlandse ‘vrienden’. Dat is inmiddels een ambitieus doel gebleken. KidsCare is immers een sociale organisatie, die de kosten nooit kan toerekenen aan haar cliënten. Sinds kort vragen we ons af  ‘weerbaar zijn’ een beter doel is dan ‘zelfstandig zijn’? Wat houdt dat precies in en wat betekent dat voor de komende jaren voor het bestuur daar en hier?

Het nieuwe strategisch kader 2023 -2028 wordt in 2022 gemaakt en daarin zullen we proberen om samen met het bestuur in Kenia hier antwoorden op te geven. Continuïteit en professionaliteit lijken sleutelwoorden voor het vinden van de vernieuwde koers.

4. Wederom ruimte geven aan noodhulp

Verwacht wordt dat 2022 wederom een jaar zal worden waarin veel gezinnen extra hulp nodig hebben. De gevolgen van Covid-19 en van de aanhoudende droogte zullen in 2022 voelbaar zijn. De landelijke en county verkiezingen zullen er bovendien voor zorgen dat veel overheidsinstanties vleugellam zijn door een periode van politieke instabiliteit.

Het bestuur in Nederland zal daarom, voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn of komen, haar medewerking geven aan voorstellen tot extra noodhulp aan gezinnen waar KidsCare voor zorgt en aan de leerlingen van de zes Special School Units. Samen met de partners, vrijwilligers uit de Support Groep en andere donateurs moet dit mogelijk gemaakt worden.

5. Kennis en kunde

Het bestuur in Nederland heeft ook een actieve rol bij het brengen van kennis en kunde naar de zusterorganisatie in Kenia.

Het bestuur in Nederland werkt daarbij samen met zowel individuele personen als met professionele (zorg) organisaties.

De vraag uit Kenia naar kennis en kunde (inclusief die van vrijwilligers) is leidend voor deze bestuursactiviteit. 

Het vinden, voorbereiden en begeleiden van vrijwilligers die in Kenia aan de slag willen zal in 2022 weer prioriteit krijgen.

Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website: https://www.kidscarekenia.nl/help-mee/word-vrijwilliger. 

6.  Financieel 

Het bestuur zal voor de ‘normale’ exploitatie in 2022 een bedrag van € 85.000,- overmaken. Wilde Ganzen zal dit bedrag voor de exploitatie, in het kader van de ontwikkeling naar duurzaamheid verdubbelen. Een geweldige support van onze partner Wilde Ganzen. Mogelijk dat dit bedrag nog verhoogd zal worden voor projecten gericht op noodzakelijke extra hulp aan de gezinnen.

Dat betekent dat de fondswerving in 2022 gericht moet zijn op het minimaal binnenbrengen van  € 85.000,-. Een belangrijk deel hiervan zal naar verwachting komen van de vaste particuliere en bedrijfsdonateurs. Het overige zal vooral komen vanuit incidentele donaties, fondsen en vooral uit acties gevoerd door de grote groep vrijwilligers/ ambassadeurs van KidsCare. Zie verder Hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

7. En verder

Met negen bestuursleden gaan we weer pro-actief en vanuit de verschillende portefeuilles aan het werk om bovenstaande prioriteiten te realiseren. Daarbij zal weer veel aandacht worden besteed aan het verder professionaliseren van de managementcyclus, het plannen, monitoren en evalueren van de dienstverlening. Het team in Kenia staat hier open voor omdat ze weten dat hierdoor met dezelfde middelen nog meer kinderen geholpen kunnen worden. 

 Samen met de KidsCare Support Groep, de samenwerkingspartners en de grote groep donateurs zorgen we er in 2022 voor dat meer dan 2.000 hulpbehoevende kinderen kunnen bouwen aan hun toekomst.

Alle kinderen verdienen een gezin!