2. Werken aan een duurzame organisatie

Op weg naar een zelfstandige en kwalitatief goed presterende organisatie

In 2020 werd door het bestuur in Kenia het strategisch plan voor 2020-2024 ‘Every Child a Family’ vastgesteld. Een omvangrijk document met als hoofddoel om de thuiszorg van KidsCare in de regio LungaLunga Kenia verder te versterken en duurzaam te maken. Een zelfstandige en kwalitatief goed presterende organisatie die werkt in nauwe verbondenheid met de dorpsgemeenschappen en met de verschillende overheden is daarvoor noodzakelijk.

De hiervoor besproken thuiszorg programma’s en de daarbij behorende family gerichte zorg moeten zorgen voor de resultaten en impact die gezien mag en moet worden. De hoofdlijn van de strategie 2020 -2024 is zichtbaar gemaakt in onderstaand plaatje:

In 2021 is wederom veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met de communities, de verschillende overheden en andere specialistische organisaties. KidsCare wil impact realiseren en onderdeel zijn van de regionale leefgemeenschap en daar haar legitimiteit uit ontlenen. De KidsCare sociaal werkers hebben structureel overleg met de lokale chiefs, de village chairmen, de scholen en de medische posten. Op dat uitvoerend niveau is KidsCare volledig erkend en een gelijkwaardige samenwerkingspartner. In dit verband kan ook de intensieve samenwerking met 120 KidsCare Community Vrijwilligers (KCV’s) genoemd worden. Deze vrijwilligers helpen bij de zorg voor de 240 gezinnen in het CB-HCPB programma (zie hiervoor onze website) en KidsCare geeft hen de nodige training en begeleiding om die taken goed uit te kunnen voeren.

Het bestuur en management van KidsCare hebben frequent overleg met het county en nationaal gezag in de sub county Lunga Lunga. De gezamenlijke doelen kunnen hierdoor worden benoemd en steeds meer wordt er gezamenlijk gewerkt aan de zorg voor de kinderen. Met name op het hogere overheidsniveau is de samenwerking nog een uitdaging. Vooral door politieke en financiële redenen krijgt de zorg voor de armste gezinnen niet de prioriteit die in de ogen van KidsCare zo nodig is. Bestuur en staf zijn vastbesloten om de samenwerking met de overheid stap voor stap verder te activeren.

Nieuw in 2021 is de samenwerking over ‘child protection’ met de sub county overheid en de 24 Communities waar het CB-HCPB programma draait. In iedere community wordt een Child Protection Comité opgericht bestaande uit vrijwilligers, die willen werken aan meer veiligheid van de kinderen in het dorp. In 2021 werden de eerste 12 comités gestart en de overige 12 starten in 2022. In 2022 start ook een driejarig programma om ervoor de zorgen dat de Community Child Protection Comités (CCPC)  duurzaam en effectief kunnen werken. Een maximale afstemming met de diverse overheidsorganisaties is daar onderdeel van. Meer over de CCPC’s is later terug te vinden op onze website.  

 KidsCare sluit met haar programma’s aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals), die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

KidsCare heeft daarbij in het bijzonder de focus op:

 • SDG 1: Geen armoede: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • SDG 2: Geen honger: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
 • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
 • SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
 • SDG 6: Schoon water en sanitair: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Ontwikkelorganisatie of hulporganisatie?
In 2021 is KidsCare (wederom) geconfronteerd met het spanningsveld tussen wat op korte en op lange termijn nodig is. Het steven naar duurzaamheid is vooral gebaseerd op het kunnen zijn van een ontwikkelorganisatie. De programma’s daarvoor zijn gericht op het ‘samen’ met de gezinnen en omgeving realiseren van structurele resultaten. Door onder meer Covid-19, langdurige droogte en politieke desinteresse wordt de roep om directe hulp in de vorm van voedsel- en zadenprojecten steeds luider en dat zorgt voor een ‘spanning’ tussen de korte en lange termijn doelen.

In 2021 is dit verschillende keren onderwerp van discussie geweest zowel van het team en bestuur in Kenia als van het bestuur in Nederland. Het bleek een moeilijk en niet direct oplosbaar dilemma. Als families honger hebben moeten ze eerst eten voordat ze kunnen werken aan meer structurele verbeteringen en als kinderen met lege maag in de Speciale School Unit zitten, moeten ze eerst wat eten voordat er sprake kan zijn van leren.

De spanning tussen de korte en lange termijn heeft een negatieve invloed op het bereiken van het duurzaamheidsdoel van de KidsCare organisatie in Kenia. Het strategisch plan voor 2020-2024 ‘Every Child a Family’ heeft voortgang en heeft hierdoor ook vertraging opgelopen in de eerste twee jaren. Zowel het bestuur in Kenia als het bestuur in Nederland zullen daarom in 2022 werken aan de nodige aanpassingen van het strategisch plan. 

Los van bovenstaand dilemma werd in 2021 hard gewerkt aan de versterking van de verbindingen met de omgeving en van de eigen Keniaanse organisatie. Puntsgewijs hierna meer daarover:

 • Het bestuur in Kenia is in ieder kwartaal (deels digitaal) bijeengekomen. Een van de leden nam afscheid waardoor er eind 2021 een vacature is ontstaan.
 • De afstemming en samenwerking met de directe omgeving (Sub County en Communities) verloopt positief. Op het niveau van de landelijke overheid en Kwale County is verbetering gewenst en belangrijk omdat daar veel besluitvorming plaatsvindt.  
 • Om de samenwerking tussen bestuur en haar omgeving verder te versterken heeft het bestuur besloten om een Advisory board te instaleren. In het Advisory board nemen vertegenwoordigers van de Communities zitting. Het Advisory board moet in 2022 gerealiseerd zijn.   
 • Het aantal medewerkers in het KidsCare team steeg in 2020 met 1 tot 33 FTE.
 • Uit evaluatie bleek dat de leden van Management Team zijn gegroeid in hun functioneren. Ieder kent zijn taken en verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking is goed.     
 • De afdeling voor wees- en hulpbehoevende kinderen (zorgt voor 1800 kinderen in het CB-HCPB project) draaide zelfstandig en met veel pro- actieve energie.
 • De afdeling voor kinderen met een beperking is verder aangepast aan de groeiende vraag naar zorg voor die kinderen. In 2021 werd succesvol gewerkt aan het verder professionaliseren en compleet maken van de zorg services. Gezien alle ontwikkelingen met het nieuw ‘Every Child Matters’ centre zal die ontwikkeling in 2022 door blijven gaan.  
 • Met interne trainingen werd veel aandacht besteed aan vakinhoudelijke trainingen en begeleiding.
 • Ook werd met training en begeleiding veel aandacht besteed aan het doel- en planmatig werken en aan monitoring en evaluatie. Succesvol, en ook dit zal in 2022 opnieuw de nodige aandacht krijgen.
 • De fondswerving strategie en acties werden verder ontwikkeld. Een intensieve training aan het einde van 2021 maakte duidelijk dat hier meer focus op moet komen. De doelen voor de eigen fondsvorming in Kenia werden in 2021 niet gehaald. Covid-19 zorgde ook op dit gebied voor vertraging, maar vooral ook bleek dat de vaardigheden van en faciliteiten voor het Management Team op dit gebied versterkt moeten worden. Een nieuw fondswervingsplan voor 2022 werd ontwikkeld.
 • Er verschenen vier nieuwsbrieven in Kenia en zeer frequent verschenen berichten op social media. De website werd geactualiseerd en op de website was in 2021 voor het eerst ook een annual report zichtbaar.
 • In 2021 werd door een onafhankelijke accountant een financiële audit uitgevoerd. Zijn bevindingen over de bestedingen en de administratieve verwerking waren positief en er waren met name aanbevelingen voor het consequent opvolgen van de administratieve processen en procedures.  
 • De conference facility van KidsCare kwam nagenoeg tot stilstand in 2021. Grotere bijeenkomsten en trainingen waren immers door Covid 19 verboden.

Tenslotte verwijzen we hier nog naar de voortgang van de thuiszorgprogramma’s van KidsCare. De goede kwaliteit daarvan heeft ervoor gezorgd dat KidsCare in haar werkgebied (zo groot als de provincie Gelderland) niet alleen ruime bekendheid heeft gekregen, maar vooral ook veel waardering, betekenis en erkenning. Dat bracht KidsCare legitimiteit en autoriteit en daarmee de kracht om als volwaardige partner met haar omgeving te werken. Een constatering die vertrouwen geeft aan de duurzaamheidsdoelstelling.

Alle kinderen verdienen een gezin!