4. Bestuurszaken

in Nederland

IIn 2021 kwam het bestuur van KidsCare vijf keer bijeen.  Drie keer een digitale meeting en twee keer een fysieke bijeenkomst, waaronder de inmiddels traditionele bestuursdag in december. Daarnaast vond er frequent afzonderlijk ‘portefeuille overleg’ plaats tussen de bestuursleden. Zonder meer kan gesteld worden dat alle bestuursleden op kundige en enthousiaste wijze met elkaar samenwerken. Het delen van praktische en directe betrokkenheid/ passie met het ontwikkelwerk in Kenia bleek ook in 2021 goede energie te geven aan het vele bestuurswerk.

De samenstelling van het bestuur is niet veranderd. Wel werd in 2021 de nog openstaande vacature ingevuld door Michel Koreman. Michel heeft veel ervaring binnen goede doelen organisaties en is enthousiast begonnen met de bestuur portefeuille ‘actie coördinatie’. Het voltallige bestuur telt 9 personen. Voor een nadere kennismaking met de bestuursleden en hun portefeuille wordt verwezen naar onze website

Evaluatie

In december 2021 heeft het bestuur tijdens de bestuursdag de voortgang geëvalueerd en gesproken over de acties in het nieuwe jaar. Vertrekpunt van de evaluatie was het lange termijn kader 2020- 2023. Het bestuur concludeerde een consequente en succesvolle opvolging van dat beleid, en ook dat het tijd is om het lange termijn plan te vernieuwen. Lees meer in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Voortgang per portefeuille

Binnen het bestuur van KidsCare is elk lid verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen portefeuille. Deze werkwijze werd wederom positief geëvalueerd. Het geeft immers duidelijkheid en ieder bestuurslid kan met focus en pro-actief werken aan het eigen werkgebied. Hieronder wordt kort opgesomd wat er per portefeuille in het verslagjaar werd gedaan.

1. Strategie en Algemeen
Anne Vijverberg en Gerard Geenen, voorzitter

Hiervoor staat al het nodige vermeld over de beleidsontwikkelingen binnen het bestuur en de prettige wijze waarop door de bestuursleden wordt samen gewerkt. Een samenwerking die overigens ook geldt voor de vele directe contacten van de bestuursleden met het bestuur en team in Kenia. Daarnaast heeft het bestuur in 2021 de nodige tijd besteed aan de nodige meer formele bestuurstaken, zoals:

 • Het integriteitsbeleid werd nader ingevuld en naast een interne vertrouwenspersoon werd ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld.
 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen werd besproken en verwerkt naar een eigen stappenplan goedgekeurd door het bestuur.
 • De UBO (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) registratie bij de Kamer van Koophandel is gedaan.

 Het in 2020 gestarte projectinitiatief van KidsCare met de naam Family Power had goede voortgang. Samen met acht andere particuliere initiatieven en hun partners wil KidsCare laten zien hoe de zorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen in veilige en liefdevolle gezinnen toch mogelijk is. Samen met netwerkpartners in binnen- en buitenland wordt gewerkt aan een ‘beweging’ om de de-institutionalisering te bevorderen. (lees meer op: www.familypower.net).

2. Financiën
Henk Verrij, penningmeester

Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering stuurt de penningmeester een actueel overzicht van de inkomsten en uitgaven van het betreffende jaar. Ook in Kenia worden periodiek heldere financiële verslagen gemaakt, waarmee de financiële situatie voor beide besturen steeds actueel in beeld wordt gebracht. Meer over de financiën in Nederland en in Kenia is te vinden in Hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

3. Fondsvorming
Gerard Geenen

De fondsvorming in Nederland is volgens plan verlopen. Wilde Ganzen is als intensief betrokken partner de grootste donateur. Met Wilde Ganzen werd intensief samengewerkt aan het gezamenlijke doel om KidsCare Kenia zelfstandig en duurzaam te maken. In een open relatie delen we met elkaar de voortgang en vragen over de huidige mogelijkheden om te komen tot die duurzaamheid. Gaat het om zelfstandigheid of om weerbaarheid? Mooi om als partners van elkaars ervaringen gebruik te kunnen maken.

 

Verder wordt opgemerkt dat:

 • Ondanks Covid-19 de fondswerving in 2021 geheel dekkend is voor de exploitatie in Kenia.
 • Het aantal vaste donateurs in 2021 licht is gestegen. KidsCare is blij met de vaak al jarenlange loyale steun van al onze particuliere en bedrijfsdonateurs.  
 • Meer initiatieven voor grotere of kleinere acties spontaan bij het secretariaat binnen kwamen. Een toenemende naamsbekendheid en een positieve externe communicatiestroom lijken daarvoor de succesfactoren te zijn.
 • Een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief van een groep ondernemers in Groningen. Zij hebben met elkaar de stichting Mahalo opgericht en kwamen met een SUP wedstrijd die maar liefst euro 11.500 opleverde.
 • Waridihome was opnieuw een trouwe en gulle partner.
 • De twee acties voor voedsel(zaden)pakketten leverden wederom de beoogde bedragen op.
 • Ondanks Covid-19 er toch nog een flinke donatie werd ontvangen via de scholenactie.
 • -            Met de Rotary financiële afspraken gemaakt werden over een directe bijdrage aan CB-HCPB. De uitbetaling daarvan is vertraagd en staat nu in 2022 gepland.
 • Met een anonieme sponsor en met het Nederlands Albert Schweizer Fonds financiële afspraken zijn gemaakt over hun bijdrage aan de renovatie en inrichting van het nieuwe centrum voor het project Every Child Matters. Bijdragen die in 2022 ontvangen worden.

4. Communicatie en PR
Rianne Smallegange

Voor deze portefeuille werd door Rianne een werkgroep samengesteld van enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Een sterk team. Samen dragen zij de positieve KidsCare boodschap uit, onder meer met het schrijven van teksten, maken van ontwerpen, opstellen van nieuwsbrieven, vernieuwen/ actueel houden van de website en voor berichten op de sociale media. De werkgroep werd ook ingezet bij de communicatie rond de voedselzadenpakketten en de kerstactie. Gesteld mag worden dat in 2021 door de werkgroep veel werk is verzet. Gezien het vele werk in deze portefeuille zal geprobeerd worden om volgend jaar verdere versterking van de werkgroep te vinden.   

5. KidsCare acties
Michel Koreman

Michel heeft deze nieuwe portefeuille in 2021 op zich genomen. Hij heeft zich met deze portefeuille tot doel gesteld om via het bedenken en uitvoeren van bestaande en nieuwe acties voor KidsCare fondsen te werven. Daarbij wil hij nauw samenwerken met andere portefeuillehouders in het bijzonder met het bestuurslid communicatie. Mooie voorbeelden van die gecoördineerde samenwerking binnen het bestuur waren de in 2021 gehouden voedselzadenactie in het voorjaar en de voedselactie tijdens de kerstperiode. Een prima start vanuit deze portefeuille.

6. Coördinatie basisscholen
Rianne Smallegange

Het bestuur wil haar positieve boodschap over ontwikkelingswerk met voorrang over brengen op kinderen van de basisschool. Daarvoor werd een uitgebreid lespakket ontwikkeld. In 2021 waren de basisscholen vooral bezig om de dagelijkse Covid-19 problemen op te lossen. Discussies over het thema ontwikkelingswerk en het doen van acties voor KidsCare krijgen daardoor minder prioriteit. Toch heeft in 2021 één basisschool intensief gebruik gemaakt van het lespakket en een mooie donatie bijeengebracht. Ook werd een vrijwilliger gevonden die wil assisteren om basisscholen enthousiast te krijgen om het lespakket te gebruiken.

7. Secretariaat/ KidsCare Support
Lisette Disseldorp

Het secretariaat omvat de nodige administratieve activiteiten en vooral het onderhouden en enthousiasmeren van contacten met bestuursleden, donateurs, partners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Om de (bestuurs)taken goed op elkaar af te stemmen heeft het secretariaat tevens voortdurend contact met het bestuur, de directie en het team in Kenia. Werk dus dat zowel professioneel als met goede zorg wordt gedaan. De groei van KidsCare heeft ook de betekenis en de werkdruk van het secretariaat doen toenemen. Door intensieve inzet van diverse vrijwilligers kan het secretariaat nog altijd gedraaid worden zonder noemenswaardige financiële uitgaven.

KidsCare Support, zoals de groep actieve vrijwilligers van KidsCare genoemd wordt, kon door Covid-19 alleen digitaal bijeen komen in 2021. Maar de contacten zijn levendig gehouden bij acties en bij sommige portefeuilles is onverminderd gebruik gemaakt van de vrijwilligers.

8. Data, evaluatie, monitoring en kwaliteit
Astrid le Poole en Henk Verrij

Deze portefeuille is vooral gericht op het ondersteunen van verbeteringen van het ‘monitoren en evalueren’ van de programma’s en organisatie in Kenia. Initiatieven daartoe ontstaan steeds meer in Kenia en daardoor kan een advies rol worden ingenomen bij het ontwikkelen en het begeleiden van het gebruik van de monitoren en andere planningsinstrumenten. Een werkwijze die zorgt dat het ‘eigenaarschap’ bij het team in Kenia ligt. Daarnaast wordt vanuit deze portefeuille ook (kwaliteits-) ondersteuning geboden aan het secretariaat en aan de diverse acties in Nederland.

9. Kennis en kunde zorg
Roosmarijn Wasseveld en Marlies van den Berg

Ook vanuit deze portefeuille is er veel contact met het team in Kenia. Ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid en acties op het gebied van Child Protection, speciaal onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking. In 2021 is tevens een start gemaakt met het in kaart brengen van beschikbare zorgmaterialen om de psychosociale en educatieve ontwikkeling van de kinderen die worden geholpen door KidsCare te versterken. Zo werd bijvoorbeeld samengewerkt met ‘Aisha and Friends’ om materialen te introduceren voor het leren herkennen en bespreekbaar maken van emoties op de Special School Units. Gebleken is dat begeleiding voor het gebruik van zorgmaterialen direct waardevolle resultaten oplevert.

10. Vrijwilligers Kenia
Roosmarijn Wasseveld en Lisette Geenen

De besturen van KidsCare in Nederland en in Kenia hechten veel waarde aan het uitwisselen en bevorderen van de nodige kennis en kunde. Covid -19 zorgde in 2021 aanvankelijk voor uitstel van diverse vrijwilligersplannen,  maar sinds de tweede helft van het jaar is daar verandering in gekomen. Jet, een ervaren leerkracht uit het Nederlandse speciaal onderwijs ging een half jaar succesvol aan de slag met kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de zes Special School Units en diverse andere vrijwilligers boekten voor het voorjaar 2022.

Alle kinderen verdienen een gezin!