4. Bestuurszaken

in Nederland

In 2022 kwam het bestuur van KidsCare zes keer bijeen. Vier keer een digitale meeting en twee keer een fysieke bijeenkomst, waaronder de inmiddels traditionele bestuursdag in december. Daarnaast vond er frequent afzonderlijk ‘portefeuille overleg’ plaats tussen de bestuursleden. Het delen van praktische en directe betrokkenheid/ passie met het ontwikkelingswerk in Kenia bleek ook in 2022 goede energie te geven aan het vele bestuurswerk.   

Het voltallige bestuur in Nederland telt 8 personen. Voor een nadere kennismaking met de bestuursleden en hun portefeuille klik hier.

Tijdens het verslagjaar gaf Henk Verrij aan dat hij zijn rol als penningmeester wilde beëindigen. Wel bleef hij aan als bestuurslid. Gerard Geenen heeft tijdelijk zijn rol als penningmeester waargenomen. Eind 2022 gaf Roos Wasseveld te kennen dat zij wegens drukke werkzaamheden in haar privésituatie wilde stoppen als bestuurslid. Roos was vanaf de oprichting in Kenia betrokken bij KidsCare. De verbinding met haar blijft, zijnde nu als ‘ambassadeur’ van KidsCare. Roos bedankt voor je geweldige support.

Evaluatie en nieuw kader
In december 2022 heeft het bestuur tijdens de bestuursdag de voortgang geëvalueerd en gesproken over de acties voor het nieuwe jaar. Centraal stond het nieuwe concept strategisch kader 2024 -2027, dat door het bestuur unaniem werd vastgesteld. Lees meer over het nieuwe strategisch kader in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Aanstelling coördinator
KidsCare is vanaf het begin een echte vrijwilligersorganisatie geweest. Alle werkzaamheden voor KidsCare in Nederland zijn tot nu toe onbetaald gedaan. Zelfs werd er nooit door een van de vrijwilligers/ bestuursleden om een onkostenvergoeding gevraagd. Bijzonder toch voor een organisatie die in haar 12 jarig bestaan steeds meer groeide in kwantitatieve en in kwalitatieve zin?  In december 2022 heeft het bestuur echter, onder druk van de groei en het vele werk, besloten om een parttime coördinator (0.5 FTE) aan te stellen. De coördinator krijgt onder andere de opdracht om het werk van de vele vrijwilligers door professionele coördinatie en afstemming te optimaliseren, dit in lijn met het nieuwe strategisch Kader 2024- 2027. Het bestuur vond Anne Vijverberg bereid om de rol van coördinator op zich te nemen per januari 2023.  

Voortgang per portefeuille
Binnen het bestuur van KidsCare is elk lid verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen portefeuille. Deze werkwijze werd positief geëvalueerd. Het geeft immers duidelijkheid en ieder bestuurslid kan met focus proactief werken aan het eigen werkgebied. Wel werd daarbij opgemerkt dat een herziening van de portefeuilles in de toekomst goed denkbaar is. Hieronder wordt kort opgesomd wat er per portefeuille in het verslagjaar werd gedaan.

1. Strategie en Algemeen
Anne Vijverberg en Gerard Geenen, voorzitter

De hoofdlijn staat reeds vermeld in de beleidsontwikkelingen binnen het bestuur wat resulteerde in het nieuwe Strategisch Kader 2024- 2027. Daarnaast heeft het bestuur in 2022 de nodige tijd besteed aan de meer formele en administratieve bestuurstaken om daarmee ook in dat opzicht professioneel te opereren. Ook werd het jaarverslag en jaarplan 2022 in vernieuwde vorm gepubliceerd.  

Het in 2020 gestarte projectinitiatief van KidsCare met de naam Family Power had goede voortgang. Samen met acht andere particuliere initiatieven en hun partners wil KidsCare laten zien hoe de zorg voor kwetsbare kinderen in veilige en liefdevolle gezinnen toch mogelijk is. (lees meer op: www.familypower.net). Het bestuur van KidsCare heeft besloten om ook in 2023 penvoerder te zijn voor het samenwerkingsverband Family Power en is in afwachting van voorstellen voor de langere termijn.  

2. Financiën
Gerard Geenen, waarnemend penningmeester

Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering stuurt de penningmeester een actueel overzicht van de inkomsten en uitgaven van het betreffende jaar. Ook in Kenia worden periodiek heldere financiële verslagen gemaakt, waarmee de financiële situatie voor beide besturen steeds actueel in beeld wordt gebracht. Meer over de financiën in Nederland en in Kenia is te vinden in hoofdstuk 6 van dit jaarverslag.

KC Jaarverslag 2022 H4 2
KC Jaarverslag 2022 H4 3

3. Fondsvorming
Gerard Geenen

Het fondsvormingsplan in Nederland is ruim behaald. Wilde Ganzen is als intensief betrokken partner de grootste donateur. Met Wilde Ganzen en andere samenwerkingspartners wordt intensief gewerkt aan de gezamenlijke doelen. In een open relatie delen we met elkaar de voortgang en vragen over de huidige mogelijkheden om te komen tot die duurzaamheid. Zoals hiervoor in hoofdstuk 3 aangegeven heeft Kenia een nieuw strategisch voorstel gemaakt waarin de ‘weerbaarheid van de organisatie ’ centraal staat. Dit voorstel is ook het nieuwe onderliggende document voor de intentieverklaring om de komende jaren de samenwerking tussen KidsCare Kenya, KidsCare Holland en Wilde Ganzen te continueren.

Verder wordt opgemerkt dat:

  • De fondswerving in 2022 dekkend was voor de bekostigingsvraag van de exploitatie uit Kenia
  • Van een anonieme sponsor en van het Nederlands Albert Schweizer Fonds zijn in 2022  bovendien (investerings)gelden ontvangen (€65.000) voor de renovatie en inrichting van het nieuwe ‘fysiotherapiegebouw’ voor kinderen met een beperking  ‘Every Child Matters.
  • Het aantal vaste donateurs in 2022 weer licht is gestegen. KidsCare is blij met de vaak al jarenlange loyale steun van al onze particuliere en bedrijfsdonateurs.  
  • Weer kwamen er meer initiatieven voor grotere of kleinere acties spontaan bij het secretariaat binnen. Een toenemende naamsbekendheid en een positieve externe communicatiestroom lijken daarvoor de succesfactoren te zijn.
  • Een mooi voorbeeld daarvan was dit jaar de het initiatief van drie kerken in Zuid West Den Haag, die een ruime tweejarige steun aan KidsCare toezegde. In 2022 bedroeg de steun van de diaconie maar liefst €11.776.
  • De Stichting Waridihome was opnieuw een trouwe en gulle partner. Waridihome is per eind 2022 ‘opgegaan’ in KidsCare. We willen hier Waridihome bedanken voor de jarenlange steun aan KidsCare. Op de foto hieronder wordt door Waridihome de laatste afsluitende cheque overhandigd. We heten de donateurs van Waridihome van harte welkom bij KidsCare!
  • De actie voor voedselpakketten leverde wederom een mooi bedrag op. Zo geweldig dat de vraag om hulp voor de gezinnen in Kenia door enthousiaste KidsCare vrijwilligers in nieuwe netwerken werd uitgezet. Daarmee groeit het totale (donor)netwerk van KidsCare nog elk jaar.

Meer over de fondsvorming en financiële zaken is te vinden in hoofdstuk 6.

3. Communicatie en PR
Rianne Smallegange

Voor deze portefeuille is naast Rianne (bestuurslid) een werkgroep van vrijwilligers actief. Een sterk team. Samen dragen zij de positieve KidsCare boodschap uit, onder meer met het schrijven van teksten, maken van ontwerpen, opstellen van nieuwsbrieven, vernieuwen/ actueel houden van de website, de flyer, de berichten op de sociale media,, enz. De werkgroep werd ook ingezet bij de communicatie rond de vrijwilligersbijeenkomst en bij de kerstactie. De afstemming op de communicatie/ promotie in Kenia kreeg eveneens veel aandacht van de werkgroep. Gesteld mag worden dat in 2022 op een steeds beter professioneel niveau veel werk is verzet. Gezien het vele werk in deze portefeuille zal geprobeerd worden om volgend jaar verdere versterking van de werkgroep te vinden.

4. KidsCare acties
Michel Koreman

Deze portefeuille heeft tot doel gesteld om via het bedenken en uitvoeren van bestaande en nieuwe acties voor KidsCare fondsen te werven. Nu de roep om noodhulp uit Kenia sterk aan het toenemen is neemt ook de behoefte aan inzamelingsacties toe. Dat bleek in 2022 te gelden voor grotere voedsel- en voedselzadenacties, maar ook voor kleinere acties zoals het geitenproject. Om de acties meer toegankelijk te maken werd in 2022 een nieuw platform ingericht: www.Kidscarekenia.kentaa.nl.

5. Coördinatie basisscholen
Rianne Smallegange
Het bestuur wil haar positieve boodschap over ontwikkelingswerk met voorrang over brengen op kinderen van de basisschool. Daarvoor werd in 2019 een uitgebreid lespakket ontwikkeld. Helaas zorgde Covid-19 voor veel stagnatie. Dat beperkte de mogelijkheden van scholen zeer. Discussies over het thema ontwikkelingswerk en het doen van acties voor KidsCare krijgen minder prioriteit. Ook na het Covid-19 tijdperk bleek dat basisscholen veel extra aandacht nodig hadden om de eigen leerprocessen te organiseren. Desalniettemin kwamen er in 2022 een aantal aanvragen voor het door KidsCare ontwikkelde lesmateriaal en kwam een basisschool in actie om geld in te zamelen. Het bestuur zal in 2023 opnieuw het lespakket onder de aandacht van de basisscholen brengen. Het lespakket in cijfers in 2022:

  •  5 scholen (in totaal 176 leerlingen) hebben het lespakket gebruikt
  • 4 scholen hebben gebruikt gemaakt van het online materiaal
KC Jaarverslag 2022 H4 4

6. Vrijwilligers
Roosmarijn Wasseveld en Lisette Geenen

De besturen van KidsCare in Nederland en in Kenia hechten veel waarde aan het inzetten van vrijwilligers. Het uitwisselen en bevorderen van de nodige kennis en kunde speelt daar een belangrijke rol bij. Maar liefst 5 bestuursleden bezochten in 2022 KidsCare en Kenia om daar gedurende kortere of langere tijd met het team te samen te werken. Daarnaast waren nog 6 vrijwilligers uit Nederland actief in Kenia en ondersteunde de organisatie onder meer op het gebied van IT toepassingen, promotie/ marketing, sociaal werk en speciaal onderwijs.

In mei 2022 werd een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. Een warme, betekenisvolle bijeenkomst. Bij De Buurvrouw in Rotterdam waren 24 KidsCare vrijwilligers bijeengekomen om ervaringen te delen, het laatste nieuws uit Kenia te horen en inspiratie op te doen. Een weerzien met oude bekenden en een kennismaking met nieuwe vrijwilligers. Er werden mooie presentaties gegeven en open gesprekken gevoerd. 

7. Secretariaat
Lisette Disseldorp

Het secretariaat omvat de nodige administratieve activiteiten en vooral het onderhouden en enthousiasmeren van contacten met bestuursleden, donateurs, partners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Om de (bestuurs)taken goed op elkaar af te stemmen heeft het secretariaat tevens voortdurend contact met het bestuur, de directie en het team in Kenia. Werk dus dat zowel professioneel als met goede zorg wordt gedaan. De groei van KidsCare heeft ook de betekenis en de werkdruk van het secretariaat doen toenemen. De ondersteuning van de nieuw aangestelde coördinator moet er voor zorgen dat de werkzaamheden beter verdeeld worden.

8. Data, evaluatie, monitoring en kwaliteit
Astrid le Poole en Henk Verrij

Deze portefeuille is vooral gericht op het ondersteunen van het verbeteren van het ‘monitoren en evalueren’ van de programma’s en organisatie in Kenia. Initiatieven daartoe ontstonden ook in 2022 steeds meer in Kenia en daardoor kan een advies rol worden ingenomen bij het ontwikkelen en het begeleiden van het gebruik van de monitoren en andere planningsinstrumenten. Een werkwijze die zorgt dat het ‘eigenaarschap’ steeds meer bij het team in Kenia ligt. Op deze manier zal de rol van het bestuur steeds meer ‘vraaggericht’ worden ingevuld. Daarnaast wordt vanuit deze portefeuille ook (kwaliteits-) ondersteuning geboden aan het secretariaat en aan de diverse acties in Nederland.

9. Kennis en kunde zorg
Roosmarijn Wasseveld en Marlies van den Berg

Vanuit deze portefeuille is er regelmatig contact met het team in Kenia. Ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen en verbeteren van beleid en acties op het gebied van Child Protection, speciaal onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking. In 2022 is tevens een start gemaakt met het in kaart brengen van beschikbare zorgmaterialen om de psychosociale en educatieve ontwikkeling van de kinderen die worden geholpen door KidsCare te versterken. Zo werd bijvoorbeeld samengewerkt met Aisha en Friends om materialen te introduceren voor het leren herkennen en bespreekbaar maken van emoties op de Special School Units. Gebleken is dat begeleiding voor het gebruik van zorgmaterialen direct waardevolle resultaten oplevert. Samenwerking met partnerorganisaties bleek ook in 2022 goede resultaten te brengen. Het onderhouden en uitbreiden hiervan zal in 2023 prioriteit krijgen.

KidsCare bedankt al haar vrijwilligers voor hun inzet in 2022.Samen maken we het verschil voor zo’n 2.300 kinderen!

Alle kinderen verdienen een gezin!