2. Een weerbare organisatie in Kenia

Blijvende veerkracht voor duurzaamheid

KC Jaarverslag 2022 H2 1

In 2018 publiceerde KidsCare Kenya een rapport over duurzaamheid waarin werd verwezen naar een duurzaamheidsmodel met zeven dimensies. We concluderen dat succes in alle zeven dimensies een goede basis moet vormen voor een duurzame organisatie.

De afgelopen jaren is door het KidsCare team hard gewerkt aan deze dimensies. Een van de doelstellingen was het creëren van een zelfredzame organisatie in Kenia. Daarmee zou KidsCare in Nederland op termijn dus overbodig zijn. Na een evaluatie in 2022 heeft het bestuur in Nederland besloten niet langer een harde exit strategie te willen formuleren. Het feit dat KidsCare in Kenia een sociale organisatie is gericht op hulp aan de armste gezinnen betekent immers dat die organisatie altijd afhankelijk zal zijn van financiering door ‘derden’. Zeker vanuit ons westerse denken zou deze hulp in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn.

In overleg met het bestuur in Kenia is duidelijk geworden dat dit wel een streven moet blijven, maar dat daar in het komende decennium (nog) geen volledige invulling aan gegeven kan worden. Wel lijkt het mogelijk dat het bestuur in Kenia meer zelfstandig op zoek gaat naar geschikte fondsen in Kenia en elders in de wereld. Het bestuur in Nederland volgt hierbij dus de visie van het Keniaanse bestuur en blijft vooralsnog voor onbepaalde tijd ‘vraaggericht’ beschikbaar om mee te helpen met het bieden van financiële support en kennisversterking gericht op de continuïteit van de homecare in Kenia. We hebben geconcludeerd dat deze continuïteit (en dus duurzaamheid) alleen kan worden bereikt door het versterken van veerkracht binnen de Keniaanse organisatie. Die conclusie geeft richting aan het in 2022 ontwikkelde strategisch plan 2023 -2025 met de titel:

‘Continued Resilience for Sustainability’

Het nieuwe strategisch plan kent de volgende vier pijlers:

KC Jaarverslag 2022 H2 2
KC Jaarverslag 2022 H2 3

Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, economie, politiek en andere zaken hebben grote invloed op de leefsituatie van de armste gezinnen. Er is in veel gezinnen sprake van ernstige armoede en dat maakt de hulpvraag voor de korte en langere termijn erg groot. Meest wenselijk is dat de overheid in Kenia voldoende zorg kan geven voor het welzijn van de armste gezinnen. Maar realistisch gezien kan het bestuur hier geen jaartal voor noemen.

Duurzaamheid moet daarom worden bereikt door een onafhankelijk en resultaatgericht bestuur en team van KidsCare in Kenia. Door intensief samen te werken met de hulpbehoevende gezinnen en de vrijwilligers uit communities (Pillar 1) kan KidsCare de juiste prioriteiten geven aan haar werk en voldoende capaciteit creëren om daarmee de gewenste impact te realiseren.

Die samenwerking geeft KidsCare geloofwaardigheid, legitimiteit, verantwoordelijkheid en autoriteit en dat legt ook de basis voor sterke Nationaal en Internationaal Partnership met de overheid en andere (financiële) partners (Pillar 2). KidsCare heeft al een brede participatie gecreëerd en dat moet de komende jaren verder toenemen.

Daarnaast is het belangrijk om de kwaliteiten/ competenties van het management en teamleden te vergroten (Pillar 3). Daarmee moeten zij steeds beter hun programmataken op professionele wijze uit kunnen voeren en dit uitdragen naar de partners. Onderdeel van die professionaliteit is dat het team in staat is om de netwerken te ontwikkelen en te onderhouden en hun eigen programma-/ projectvoorstellen, aanvragen en rapporten te maken. Het team werkt hier hard aan en heeft de ambitie om dit op onderscheidende wijze zelfstandig te kunnen doen.

Het bestuur van KidsCare in Kenia heeft ook onderkend dat het belangrijk is om de doelen, werkwijze en resultaten heel zichtbaar (Pillar 4) te maken voor alle betrokkenen. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de externe communicatie en promotie van de activiteiten. Positieve zichtbaarheid van KidsCare en haar programmaservices is van belang gebleken voor de verbindingen met alle stakeholders. Het dient overigens niet alleen het belang van de eigen weerbaarheid, maar zeker ook die bewustwording van de gezinnen en kinderen die hulp behoeven en tot voor kort niet eens wisten waar en welke zorg er mogelijk is.  

Het complete strategisch plan 2023 -2025, Continued Resilience for Sustainability! is hier te vinden.

KC Jaarverslag 2022 H2 4

Voortgang organisatie Kenia
Puntsgewijs hierna meer over de voortgang van de organisatie in Kenia in 2022:

 • Het bestuur in Kenia is in ieder kwartaal (deels digitaal) bijeengekomen. Einde van dat jaar waren er twee vacatures in het bestuur. Voor dit jaar is het een prioriteit om deze vacatures in te vullen.
 • De afstemming en samenwerking met de directe omgeving (Sub County en Communities) verloopt positief. Op het niveau van de landelijke overheid en Kwale County is verbetering gewenst en belangrijk omdat daar veel besluitvorming plaatsvindt. 2022 was een verkiezingsjaar en in zo’n jaar stagneert het overleg met de overheid. Politici en hun hoogste ambtenaren hebben dan eigen (persoonlijke) prioriteiten.
 • Om de samenwerking tussen bestuur en haar omgeving verder te versterken heeft het bestuur besloten om een Advisory Board te instaleren. In het Advisory Board nemen vertegenwoordigers van de Communities zitting. Het Advisory board is nog niet van de grond gekomen in 2022. Plan is om dit in 2023 te realiseren.
 • Het aantal medewerkers in het KidsCare team steeg in 2020 met 7 tot 33 FTE. Met name is deze toename veroorzaakt door versterking van het management team en door uitbreiding van het sociaal werkers team en het fysiotherapeuten team. Goede uitvoering van de groeiende programma’s noodzaakte hiertoe.
 • De afdeling voor wees- en hulpbehoevende kinderen (zorgt voor 1800 kinderen in het CB-HCPB project) draait op volle capaciteit en met veel proactieve energie.
 • De afdeling voor kinderen met een beperking is verder aangepast aan de groeiende vraag naar zorg voor die kinderen. In 2022 werd succesvol gewerkt aan het verder professionaliseren en compleet maken van de zorg voor 100 kinderen met een fysieke beperking. De behadeling door fysiotherapeuten vindt plaats in het nieuwe ‘Every Child Matters’ gebouw en in de zes speciale school units. Verassend goede resultaten worden bereikt met deze kinderen.
 • Er is veel aandacht besteed aan vakinhoudelijke (interne) trainingen en begeleiding. Deze gingen onder meer over doel- en planmatig werken en monitoring en evaluatie.
 • Dankzij een omschakeling op het office 365 programma en een daarbij behorende intensief trainingsprogramma werden grote vorderingen gemaakt met het digitaal verwerken van de dagelijkse werkverslagen en andere data. Een verbetering die zowel tijdbesparende als kwalitatieve voordelen bracht.
 • De fondswerving strategie en acties werden verder ontwikkeld en de prioriteit hiervan kreeg echt dragvlak bij het management team. Een fondswervingsplan voor 2023 werd ontwikkeld.
 • Er verschenen vier nieuwsbrieven in Kenia en zeer frequent verschenen er berichten op social media. De website werd geactualiseerd. Met name de kwaliteit van de communicatie in woord en beeld is sterk verbeterd.
 • In 2022 werd wederom door een onafhankelijke accountant een financiële audit uitgevoerd. Zijn bevindingen over de bestedingen en de administratieve verwerking waren positief en er waren met name aanbevelingen voor het verder opvolgen van de administratieve processen en procedures.  
 • De facility services kwamen, na een lange periode van stagnatie door corona, weer goed op gang. Steeds meer organisaties maken gebruik van de training- en conferentiefaciliteiten van KidsCare. De facility afdeling kon in 2022 substantieel bijdrage aan de dekking van de exploitatie kosten van de hele organisatie.
 • Teamvorming kreeg wederom veel aandacht. Actief HR beleid speelt daar een belangrijke rol bij. De meest gewaardeerde medewerker krijgt eens per jaar de Jos Oskam Beker. Elke maand komt het hele team bijeen voor een gezamenlijke lunch en eens per jaar is er een inspirerende teamdag.

Tenslotte verwijzen we hier nog naar de voortgang van de thuiszorgprogramma’s van KidsCare (Hoofdstuk 1 van dit jaarverslag). De goede kwaliteit daarvan heeft ervoor gezorgd dat KidsCare in haar werkgebied niet alleen ruime bekendheid heeft gekregen, maar vooral ook veel waardering, betekenis en erkenning. Een conclusie waar het team in Kenia trots op is.

Alle kinderen verdienen een gezin!