1.1 Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

Een programma dat het verschil maakt voor ruim 1800 kinderen

Thuiszorg voor gezinnen met wees- en hulpbehoevende kinderen

In juli 2020 werd het drie jaar durende Community Based Homecare Child Protection and Beekeeping (CB-HCPB) programma voor de derde keer gestart. In goed overleg met de overheden en de dorpsgemeenschappen zijn 240 huishoudens in 24 dorpen geselecteerd voor dit programma. Samen met 120 KidsCare Community Vrijwilligers draaide het programma in 2022 op volle capaciteit. Ruim 1800 kinderen kunnen dankzij dit programma werken aan hun toekomst. Hierna wordt achtereenvolgens nader ingegaan op de prestaties in 2022 voor de:

 • de kinderen en gezinnen
 • de boeren coöperaties
 • de child protection commitees

Prestaties op het niveau van de deelnemende kinderen en gezinnen:
CB-HCPB-programma is gericht op het verbeteren van de sociale en economische stabiliteit van 240 huishoudens in 24 dorpen in LungaLunga sub-county. De KidsCare sociaal werkers doen twee keer per maand huisbezoeken om de voortgang van de huishoudens te volgen en er samen met de familie voor te zorgen dat de huishoudens de volgende indicatoren bereiken: verbetering huisstructuur, eigen toiletten, een buiten keuken, slapen onder muskietennetten, zorgen dat kinderen naar school gaan,  gezondheidszorg en inkomstengenererende activiteiten.

Om dit te bereiken werden in 2022 onder meer de volgende programa-activiteiten aangeboden:

 • Regelmatige en doelgerichte sociale begeleiding van de huishoudens.
 • Trainingen op het gebied van zowel levens- als speciale vaardigheden.
 • Begeleiding van inkomensgenererende activiteiten.
 • Overleg met de hele dorpsgemeenschap met als doel om samen de arme gezinnen binnen hun gemeenschap actief te helpen.
 • In de start maandelijks een contant geldbedrag (1.500 K.Sh per maand).  
KC Jaarverslag 2022 H1 1

De sociaal werkers van KidsCare en de Community KidsCare Volunteers (KCV's) hebben de 240 gezinnen nauwlettend gevolgd. De volgende resultaten zijn bereikt:  

 • 91% van de kinderen gaat naar school en krijgt de nodige gezondheidszorg. Hun ouders realiseren zich het belang van onderwijs en gezondheidszorg voor hun kinderen.
 • 80% van de kinderen hebben huizen met een golfplaten dak en dichte muren en een betere sanitaire en hygiënische situatie. 
 • 60% van de verzorgers hebben met succes afzonderlijke slaapkamers in hun huis gemaakt zodat jongens, meisjes en ouders apart kunnen slapen.
 • 67% van de huishoudens was in staat om een keuken buiten het huis te bouwen, dit heeft de gezondheidstoestand van de kinderen substantieel verbeterd.
 • 58% van de huishoudens hebben goede toiletten bij hun huis gebouwd.
 • 33% van de gezinnen kan zich basisbehoeften veroorloven. Dit is nog steeds erg laag. Dit komt omdat de meeste zorgverleners, ondanks trainingen en intensieve begeleiding, nog niet kunnen voorzien in duurzame inkomensgenerende activiteiten.  Met name in de zeer droge gebieden is dat een grote uitdaging waar in 2023 extra veel aandacht aan besteed moet worden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal huishoudens dat de korte- en langetermijndoelstellingen heeft bereikt. KC Jaarverslag H1 17

KC Jaarverslag 2022 H1 5

Prestaties op het niveau van de boerengroepen:
In 2022 vormde KidsCare 24 boerengroepen (360 boeren in totaal) om de bijenteeltactiviteiten te doen. Dit is een van de speerpunten om de huishoudens in staat te stellen om structureel inkomen te krijgen. Het volgende is inmiddels bereikt:

 • KidsCare vormde 24 boerengroepen en met hulp van de overheidsfunctionarissen zijn alle groepen geregistreerd bij de sociale dienst.
 • KidsCare bood begeleiding en training om zowel de groeps- als commerciële vaardigheden van de 24 boerengroepen te versterken.
 • De eerst gestarte 6 boerengroepen maakten tijdens intensieve trainingen kennis met bijenteelt als inkomstengenererende activiteit. De overige 18 groepen krijgen die training in 2023.
 • Alle boerengroepen werden getraind in het starten en beheren van mogelijke alternatieve/ extra inkomstengenererende activiteiten.Elke boerengroep reageerde positief op die trainingen en kwam met andere inkomstengenererende activiteiten naar eigen keuze, de meeste groepen begonnen met landbouwactiviteiten, pluimvee- en geitenhouderij. Deze activiteiten hebben de groepsparticipatie vergroot en zullen op termijn positeve resultaten leveren.
 • In 12 dorpen zijn zogenoemde demonstratie units gestart. Ierdere unit heeft 14 bijenkorven en ander bijenteeltmateriaal. Begin 2023 zullen nog 12 demonstatie units starten.
 • In ieder dorp zijn community spaargroepen gestart. Door middel van onderling sparen en lenen krijgen de deelnemers genoeg geld om te investeren in de eigen inkomstengenerende activiteit.
 • Door het werken in boerengroepen is de verbondenheid onder de leden van de community sterk gegroeid. Als groep zijn zij betrokken bij verschillende andere dorpsactiviteiten. Verbinding met de andere dorpelingen is belangrijk, vooral voor de eerder in ernstige armoede levende gezinnen.

Prestaties op het niveau van kinderbescherming:
Met haar programma voor 24 Community Child Protection Commitees (CCPC’s) wil KidsCare kindermishandeling identificeren, beperken en het liefst met preventieve maatregelen voorkomen. Een ambitieuze doelstelling dat zij samen met 24 dorpcommitees en met partners van de overheid en andere organisaties wil realiseren. In 2022 werden de laatste 6 van de 24 commitees opgericht en geregistreerd. Tevens zorgde KidsCare in 2022 voor:

 • Diverse trainingen aan het KidsCare team over Child Protection en het CCPC programma en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden.
 • Het verspreiden van kennis en kunde over de reikwijdte van het programma onder de CCPC’s en haar stakeholders.
 • Voorbereiding van bijeenkomsten van een ‘regionaal CP platform’. In 2023 zal de eerste grootschalige bijeenkomst voor alle betrokkenen van dat platform plaatsvinden.
 • Rapporten van de sociaal werkers, die laten zien dat de CCPC’s hun programma doelgericht hebben gestart. De CCPC's zijn begonnen de kinderen in hun dorp te beschermen tegen alle vormen van misbruik.
 • Het onderverdelen van 18 CCPC's in de 3 stromen (preventie, indentificatie en healing). De overige 6 CCC's moeten eind januari 2023 vanuit deze indeling aan het werk.
 • Het vormen van een CCPC-adviescommissie. In de vier regios (de indeling van de sub county) zijn twee leden van de CCPC benoemd als hun vertegenwoordiging. De rol van deze adviescommisie is ondersteuning bieden aan alle 24 CCPC's door middel van uitwisselingsprogramma’s en om te fungeren als belangenbehartigers in de netwerken/het platform.
KC Jaarverslag 2022 H1 6
Alle kinderen verdienen een gezin!