5. Prioriteiten Nederland 2023

‘Samen bouwen aan continuïteit’

KidsCare missie
Wij geloven dat elk kind het recht heeft om op te groeien in zijn eigen familieomgeving. Wonen in een veilige en gezonde omgeving is voor weeskinderen, kinderen met een beperking en andere hulpbehoevende kinderen de beste manier om op te groeien en hun eigen talenten te ontwikkelen. Gezamenlijk helpen we deze kinderen en hun families en brengen hen vanuit een nadelige positie naar een positie met mogelijkheden.

Vanuit Nederland deelt het bestuur haar missie met haar Keniaanse zusterorganisatie en biedt haar de nodige financiële- en kennisondersteuning. KidsCare wil in Nederland tevens het belang en de positieve en praktische mogelijkheden van ontwikkelingssamenwerking zichtbaar maken en waar mogelijk delen om daarmee begrip, betrokkenheid, relevante kennis en financiële steun te mobiliseren.

Concreet betekent dit dat het bestuur in Nederland zet zich in voor zo’n 2.300 wees- en hulpbehoevende kinderen van haar zusterorganisatie in Kenia. Bij het delen van die zorg gaat het voor het bestuur in Nederland vooral over:

 1. Het verspreiden van een positieve boodschap over de praktijk van ontwikkelingssamenwerking.
 2. Het verkrijgen van voldoende financiële middelen.
 3. Het bieden van gerichte kennis en kunde.

Daarbij wordt nog opgemerkt dat beleidsontwikkeling en uitvoering van de kind- en familiezorg steeds meer ligt bij een zelfstandig opererende Keniaanse zusterorganisatie. Het bestuur in Nederland staat geheel achter het streven van het bestuur in Kenia om haar organisatie ‘weerbaar’ te maken om zo continuïteit aan haar services te geven. Rekening houdend met de huidige negatieve ontwikkelingen op het gebied van klimaat en economie vindt het bestuur het ongewenst/ onrealistisch om nu een ‘harde exit’ doelstelling te formuleren. Het nieuwe Kader 2024 - 2027 kreeg daarom de naam:

‘Samen bouwen aan continuïteit’

Bij het ontwikkelen van het nieuwe Kader stonden de visie en de hoofdtaken van KidsCare niet ter discussie. Die werden en worden door het bestuur volledig gesteund. Meer centraal in de analyse voor het Kader 2023 – 2027 stond de risico analyse. Door veranderende externe factoren en door de jarenlange groei van KidsCare zelf bleek die lijst omvangrijk. Een samenvatting van de onderkende risico’s volgt hieronder:

 • Huidige mondiale ontwikkelingen (onder meer klimaat, politiek, economisch)
 • De veelheid van activiteiten en een onvoldoende focus in Nederland en in Kenia
 • De ontwikkeling van de capaciteit/ competenties.
 • Beperkte beschikbaarheid financiën.
 • Beperkte beschikbaarheid vrijwilligers
 • Overbelasting van het secretariaat
 • Afhankelijkheid van bestuursleden
 • Overbelasting van bestuursleden

 Vanuit de huidige situatie en de inschatting van de risico’s werd een aantal gewenste veranderingen vastgesteld. Hieronder de belangrijkste strategische veranderingen uit het Kader 2027:

 1. Het bestuur in Nederland gaat zich meer focussen op de eigen bestuurstaken maar blijft voor onbepaalde tijd ‘vraaggericht’ beschikbaar om mee te helpen met het bieden van financiële support en kennisversterking gericht op de continuïteit van de thuiszorg. Hier is binnen het bestuur een herstructurering van de portefeuilles en taakverdeling voor nodig.
 2. Met het bestuur in Kenia worden stap voor stap afspraken gemaakt en toegewerkt naar een situatie waarin zij aanvragen voor financiën en voor kennis en kunde doen bij hun zusterorganisatie (en bij andere partners in Kenia of elders in de wereld).
 3. Het versterken van de Support Group en daarmee de inzet van vrijwilligers krijgt prioriteit. De versterking is gericht op aanvulling van de beschikbare capaciteit voor de verschillende portefeuillehouders in het bestuur als op een vraaggerichte aanvulling van de (specialistische) capaciteit ontwikkeling van team en programma’s in Kenia.
 4. Het bestuur voorziet voor de langere termijn een wijziging van de portefeuilles (van 9 naar 6). Met de volgende kernportefeuilles:
  1. Strategie en organisatie: Opstellen van meerjaren-/ jaarlijkse beleids- en actieplannen en het monitoren daarvan. Zorgen voor communicatie en afstemming met bestuur, team en stakeholders in Kenia. Kwaliteit en voortgangsbegeleiding/ monitoring KidsCare in Kenia.
  2. Financiën en secretariaat: Zorgen voor de financiële administratie en financiële rapporten in Nederland en vraaggerichte finance & accountancy support Kenia. Zorgen voor de (coördinatie) van de jaarverslagen. Aansturen van het secretariaat. Zorgen voor een goede (wettelijke) gang van zaken en een passende professionaliteit van de organisatie.
  3. Partnerschappen: Vraaggericht en pro-actief linken van duurzame financiële en kennispartners in Nederland en in Kenia.
  4. Fondsvorming en acties: Zorgen voor voldoende financiële middelen voor KidsCare in Kenia. Vraaggerichte fondsenwervingsacties (inclusief programma voor basisscholen). Vraaggerichte ondersteuning voor de fondsenwerving in/ vanuit Kenia.
  5. Communicatie en pr: Communicatie en voorlichting (potentiële) donateurs en partners. Verspreiden van een positieve praktijkboodschap over ontwikkelingssamenwerking. Vraaggerichte ondersteuning over communicatie en pr vanuit Kenia.
  6. Supportgroep en vrijwilligers: Stimuleren, activeren en coördineren van Supportgroep en vraaggericht organiseren van de inzet van vrijwilligers in Kenia. Onder meer over de thema’s kennis en kunde zorg en kennis en kunde organisatie.
 5. KidsCare in Nederland is vanaf het begin een vrijwilligersorganisatie. Echter, onder druk van de groei en de daarbij omvang van het werk werd besloten om een part time coördinator (0.5 FTE) aan te stellen. De coördinator kreeg als belangrijkste opdracht om het werk van de vrijwilligers door coördinatie en afstemming te optimaliseren, dit in lijn met het nieuwe Strategisch Kader. Inmiddels vond het bestuur Anne Vijverberg bereid om de rol van coördinator op zich te nemen.

 In 2023 zal het bestuur prioriteit geven aan het verder ontwikkelen en realiseren van de bovenstaande veranderingen.

Family Power
Het bestuur heeft zich ook tot taak gesteld om het kernthema van KidsCare ‘Elk kind verdient een gezin’ verder uit te diepen en te delen met andere vergelijkbare organisaties. Uit deze taakstelling is inmiddels Family Power, een omvangrijk project, voortgekomen. Family Power is een onderzoek en communicatieproject om zichtbaar te maken hoe kwetsbare kinderen toch kunnen opgroeien in een veilige, zorgzame en permanente omgeving. Maar liefst 9 organisaties en hun lokale partners in vier continenten werken samen in dit project.

In 2022 heeft Family Power samen met haar nationale en internationale partners mooie resultaten kunnen maken:

 • Samen met Wilde Ganzen werd succesvol op sectorniveau een Denktank gestart met als doel om samen met de sector te werken aan verdere professionalisering van de kind en jeugdzorg
 • De eerste Mutual Learning Program werd gedraaid en het tweede programma voorbereid.  In dit programma gaan per ronde 12 -15 internationale organisaties met elkaar in gesprek rond het thema de-institutionalisering.   
 • Door de deelnemende 9 lokale organisaties werden videomateriaal en bewustwordingscampagnes ontwikkeld over het thema kind- en familiezorg.
 • Het onderzoek over de 9 lokale partners rond de vraagstelling ‘hoe familiezorg in de praktijk toch mogelijk is’ werd afgerond.

Het bestuur verwacht in 2023 een voorstel van Family Power over de toekomst van dit samenwerkingsverband en zal ook dit jaar als penvoerder haar verantwoordelijkheid nemen. Lees meer over de vorderingen van Family Power op de website: www.familypower.net en www.mutuallearningprogram.org

KC Jaarverslag 2022 H5 2

Wederom ruimte geven aan noodhulp
 Verwacht wordt dat 2023 weer een jaar zal zijn waarin veel gezinnen extra hulp nodig hebben. De klimaatveranderingen en de hoge prijsstijgingen met name van voedsel zullen bij veel families voelbaar zijn.

Het bestuur in Nederland zal daarom, voor zover er financiële middelen beschikbaar zijn of komen, haar medewerking geven aan verzoeken/ voorstellen tot extra noodhulp aan gezinnen waar KidsCare voor zorgt en aan de leerlingen van de zes Special School Units.

Samen met de partners, vrijwilligers uit de Support Groep en andere donateurs moet dit mogelijk gemaakt worden.

Laten we met elkaar in 2023 weer positief en professioneel aan de slag gaan.Samen werken aan de toekomst van veel hulpbehoevende kinderen!

Alle kinderen verdienen een gezin!