1.2 Thuiszorg voor kinderen met een beperking

Het programma voorziet in grote en toenemende behoefte.

1.2 Thuiszorg voor kinderen met een beperking

Met thuiszorgprogramma’s voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen maakte  KidsCare het belang van deze speciale zorg in de hele sub county zichtbaar. De programma’s lopen ruim 6 jaar en hebben als doel het verbeteren van het welzijn van deze kinderen en hun families binnen hun leefgemeenschap. Met de ontwikkeling van gespecialiseerde diensten in de thuiszorgprogramma’s, waaronder de 6 Speciale School Units (SSU's), het bieden van fysiotherapie en het bieden van begeleiding en counseling maakte KidsCare gerichte zorg voor kinderen met een beperking mogelijk. Steeds meer verzorgers van de kinderen ervaren de ‘mogelijkheden’ van hun kinderen in plaats van de onmogelijkheden. Een verschil met veel betekenis!

Het service pakket
In 2022 werkte het KidsCare team met de programma’s en services voor bijna 300 kinderen en hun families.Verwacht wordt dat dit aantal in 2023 wederom zal stijgen. Voor verzorgers wordt steeds duidelijker dat een kind met een beperking veel baat heeft bij goede zorg.

KC Jaarverslag 2022 H1 17

KidsCare biedt een breed servicepakket voor (families van) kinderen met een beperking. De kinderen die door KidsCare in het programma zijn opgenomen krijgen maatwerk. Een assessment en ontwikkelplan vormen voor ieder kind de basis van het begeleiding- of behandelplan. Heel gevarieerd omdat het gaat om kinderen met zeer uiteenlopende lichamelijke en/ of verstandelijke beperkingen. Voor KidsCare is het belangrijk dat de begeleiding (training) van verzorgers en de verbetering van de thuissituatie onderdeel zijn van de geboden zorg.

In 2023 krijgt verdere uitbreiding van het servicepakket in samenwerking met gespecialiseerde partners hoge prioriteit. Het Every Child Matters gebouw heeft daar capaciteit voor.  Voor meer informatie over deze services klik hier.

KC Jaarverslag 2022 H1 8
KC Jaarverslag 2022 H1 7

Every Child Matters
In mei 2022 werd in het KidsCare Centrum in Mshiu een nieuw gebouw in gebruik genomen met het passende motto: Every Child Matters (ECM). De bouw hiervan werd door een anonieme sponsor mogelijk gemaakt. De inrichting van het gebouw werd mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het Nederlandse Albert Schweizer Fonds.

Het gebouw is volledig toegerust voor het geven van onder meer fysiotherapie behandelingen en het maken van de nodige hulpstukken. Daarnaast zijn er diverse spreekkamers waar de verzorgers en hun kinderen kunnen worden ontvangen voor intakes, assessments, coaching, counseling en/ of andere doeleinden.

Het doel is om in dit nieuwe gebouw te gaan werken met partnerorganisaties, zodat steeds meer services voor de kinderen in de regio beschikbaar komen. De verwachting is dat dankzij dit nieuw gebouw in 2023 nog meer kinderen met beperkingen en hun verzorgers zorg op maat kunnen ontvangen.

De organisatie
In 2022 is een nieuwe manager aangesteld voor de afdeling voor kinderen met een beperking. Zij is voortvarend aan het werk gegaan. Met name de organisatie van de fysiotherapie voor 100 kinderen per week loopt nu heel gestructureerd. De therapie vindt plaats in het ECM gebouw en eens per week in ieder van de zes Speciale schools Units, die over goed ingerichte ruimten beschikken. Een team van 3 fysiotherapeuten, een matron (assistent/ begeleider) en een administratief medewerker zorgen voor een goed verloop van dit werk. Binnenkort zal ook een counselor in het nieuwe gebouw aan het werk gaan.   

Samengevat mag gezegd worden dat in 2022 door het team veel mooi werk is verzet. Met dat werk is bewezen dat kinderen met een beperking wel degelijk veel mogelijkheden hebben. Een bewijs dat zal zorgen dat in 2023 nog meer verzorgers met hun kinderen naar KidsCare zullen komen. KidsCare wil al die kinderen blijven helpen en wil dat doen samen met haar samenwerkingspartners van de overheid en andere gespecialiseerde organisaties. Een uitdaging die het team aangaat!  

“Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden”

De 6 Speciale School Units (SSU’s)
Er zijn nu 6 complete Speciale School Units in het werkgebied van KidsCare gebouwd bij daarvoor geselecteerde lagere scholen. Een inclusie die uniek te noemen is. Het totale aantal aanmeldingen van kinderen met een geestelijke beperking overtrof de verwachtingen. In totaal is er plaats voor 6 keer 30 = 180 kinderen met een verstandelijke beperking, maar dat kan nog niet ingevuld worden omdat de overheid achter blijft met het benoemen van speciale leerkrachten in de units. Einde jaar waren er 105 kinderen ingeschreven bij de 6 units. Verdere bewustwording bij de ouders en in de communities zal ervoor zorgen dat dit aantal in 2023 verder kan groeien. Omdat veel van deze kinderen ook lichamelijke beperkt zijn is in de school ook een ruimte ingericht voor de therapeut. Fijn voor de verzorgers, want die service is daardoor dichterbij beschikbaar gekomen.

KC Jaarverslag 2022 H1 9
KC Jaarverslag 2022 H1 10

Impact
In het oorspronkelijke SSU plan was gepland dat het project 3 jaar zou duren. Corona zorgde ervoor dat die periode met een jaar werd verlengd tot eind 2022. In 2022 is daarom het SSU program en haar impact uitvoerig geëvalueerd. Opmerkelijk is dat bij de start van het programma (2018) geen enkele mogelijkheid tot opvang / scholing voor deze kinderen op de scholen was. 

Het SSU-project heeft een grote impact voor de kinderen met verstandelijke beperkingen. Met dat project heeft KidsCare deze kinderen niet alleen 'zichtbaar’ gemaakt. Ze is er ook in geslaagd om de dorpsgemeenschapen meer bewust te maken van de capaciteiten van kinderen met speciale vaardigheden en van het belang van goed speciaal onderwijs bij hun ontwikkeling. KidsCare is er trots op dat ze deze impact kan vermelden en heeft daarbij de volgende output en outcome geformuleerd:

 • Meer kinderen met een fysieke en/ of verstandelijke beperking zijn in staat om (vaak verrassende) ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.
 • Door bewustwoording van de mogelijkheden en het zien van voortuitgang accepteren meer verzorgers hun kinderen en de daarbij behorende (thuis)situatie.
 • De verzorgers van de kinderen gebruikten de KidsCare bijeenkomsten voor de eigen bewustwording en ook om hun dorpsgenoten te kunnen informeren over de omgang met kinderen met een beperking. 
 • De communities zijn daardoor meer bewust geworden van nut en belang van scholing van deze kinderen en stimuleren ouders om daar aan mee te werken.
 • Door de toegenomen bewustwording en acceptatie nam het aantal leerlingen dat met regelmaat naar school komt ieder jaar toe. Verdere groei van het aantal leerlingen wordt verwacht.
 • Dankzij trainingen aan de leraren en begeleiding in de klas ging de kwaliteit van het speciale onderwijs al flink omhoog. Bij deze positieve constatatering hoort direct de opmerking dat toekomstige vervolgacties voor kwaliteitsverbetering gewenst zijn! Een goede start verdient opvolging!     
 • Een aantal leerlingen kon na verloop van tijd overgeplaatst worden naar de reguliere basisschool.
 • Verzorgers die met hun kinderen van ver komen kregen aangepaste fietsen waardoor de mobiliteit sterk toenam.
 • In goed overleg werd regelmatig besloten om de kinderen in de units te voorzien van een maaltijd. Nodig omdat bleek dat veel kinderen met een lege maag op school aankwamen.  
 • De verzorgers van de kinderen werden door de sociaal werkers ook thuis bezocht. Gezien de armoede in die gezinnen werden hier ook economische projecten gestart.

KC Jaarverslag 2022 H1 11

En misschien wel de mooiste verandering is dat de 105 kinderen in de klassen veranderden van in isolement levende (verborgen) ‘mensjes’, naar blije kinderen, die leerden te communiceren en te spelen met leeftijdgenootjes en die ieder op eigen niveau andere  vaardigheden en kennis opdeden. Wie in de school units op bezoek komt herinnert zich vooral stralende kinderogen.

Belangrijkste tegenvaller bij de afsluiting van het driejarige programma was dat de overheid achter is gebleven met hun belofte om te zorgen voor leerkrachten in de units. De Speciale School Units zijn in 2021(!) wel officieel geregistreerd (en daarmee door de overheid erkend) maar dit heeft nog niet geleid tot de invulling van de zorgplicht welke de overheid heeft voor dit soort scholen.

Gelukkig zijn de scholen (voorlopig?) in staat gebleken om leerkrachten uit het eigen team voor de speciale scholen vrij te maken. Allen zijn leerkrachten met een speciale aantekening voor het speciaal onderwijs. Gezegd moet worden dat deze leerkrachten een intensieve taak hebben. Als de kinderen van de speciale unit naar huis zijn hebben zij ook nog lesgevende taken in de basisschool.   

Een nieuw 2 jarig SSU programma
De positieve evaluatie van het eerste SSU programma heeft ertoe geleid dat het KidsCare bestuur in Kenia, na intensief overleg met de overheid en de leiding van de scholen, besloten heeft om het kwaliteitsverbeteringsprogramma gedurende nog twee jaren voort te zetten. Een nieuw programma werd ontwikkeld en een eerste financiële dekking van het budget werd gevonden.

Het nieuwe twee jarig SSU programma is qua verantwoordelijkheden wezenlijk anders dan het oude programma. De overheid en in het bijzonder de schoolhoofden zijn expliciet verantwoordelijk voor de kwaliteitsverbetering in de komende twee jaren. Om dit heel duidelijk te maken vond eind 2022 een formele en feestelijke overdracht van de zes schoolunits plaats. Symbolisch kregen de zes hoofdmeesters ieder een grote houten sleutel voor de unit overhandigd. De regio directeur van het ministerie van onderwijs kreeg zelf een super grote sleutel overhandigd, met daarbij nogmaals het verzoek aan de overheid on een actieve rol te spelen.

KC Jaarverslag 2022 H1 12
KC Jaarverslag 2022 H1 13

Het nieuwe SSU programma kent de volgende doelen voor elke SSU:

 • verwelkomt en ondersteunt de kinderen.
 • garandeert veiligheid, structuur en voorspelbaarheid met duidelijke regels en routines.
 • signaleert en erkent de talenten van deze kinderen.
 • stelt voor ieder kind een individueel onderwijs-/ zorgplan op (gebaseerd op de Keniaanse richtlijnen voor buitengewoon onderwijs) en maakt het mogelijk de doelen naar eigen inzicht te realiseren.
 • betrekt actief de 'gewone leerlingen' van de basisschool om het leren en participeren van de  kinderen in de SSU te ondersteunen.
 • betrekt actief de ouders/ verzorgers om het leren en participeren van deze kinderen te ondersteunen.
 • is uitgerust met goede en adequate voorzieningen die voorzien in alle behoeften van deze kinderen.
 • werkt met een voor ouders toegankelijk schoolgeld principe.
 • heeft een goede en proactieve samenwerking met overheidsorganisaties en KidsCare.

  Ambitieuze doelen, maar er is commitment tussen alle betrokkenen. Het belang van goed onderwijs voor kinderen met verstandelijke beperkingen is overduidelijk gebleken. Meer algemene informatie over de thuiszorgprogramma’s voor kinderen met een beperking vindt u op onze website.

  Alle kinderen verdienen een gezin!