5. Bestuurszaken

in Nederland

In 2020 was het de verdrietige taak van ons bestuur om afscheid te moeten nemen van onze penningmeester Jos Oskam. Jos overleed op 30 maart 2020.

Jos bedankt voor alles wat je deed voor KidsCare en de kinderen daar in Kenia. We missen je. Hier is het in memoriam te lezen.

De samenstelling van het bestuur is verder veranderd doordat Rieneke van der Laar haar functie heeft neergelegd. Ze blijft wel actief als vrijwilliger voor KidsCare. Rieneke bedankt voor je geweldige inzet om KidsCare in Nederland en in Kenia een meer professionele uitstraling te geven. Je bracht onze promotie activiteiten op een hoger niveau. De prachtige website is daar een bewijs van.

Henk Verrij een van de bestuursleden bleek bereid om de vacature van penningmeester op zich te nemen en Rianne Smallegange nam de portefeuille ‘marketing en communicatie’ van Rieneke over.

Marlies van den Berg, oud vrijwilliger, trad tot het bestuur toe en samen met Roosmarijn Wasseveld is zij verantwoordelijk voor de portefeuille ‘kennis en kunde zorg’.  Anne Vijverberg, eveneens oud vrijwilliger, trad eveneens in 2020 toe tot het bestuur. Haar portefeuille betreft het bevorderen van ‘duurzaamheid en strategie’. De laatste vacature werd in 2021 ingevuld door Michel Korenman. Hij gaat zich bezig houden met de ‘actie portefeuille’ waarin onder meer het ontwikkelen en begeleiden van voorlichting en financiële acties.

Een overzicht van alle bestuursleden en hun portefeuille vind je hier.

Evaluatie

In december 2020 heeft het bestuur tijdens een bestuursdag de voortgang geëvalueerd en gesproken over de acties in het nieuwe jaar. Allereerst werd benoemd de prettige en effectvolle samenwerking binnen het bestuur in goede harmonie met het bestuur in Kenia.

Vertrekpunt van de evaluatie was het lange termijn kader 2023. Het bestuur concludeerde een consequente opvolging van het voorgenomen beleid, onder meer:

 • Het mee ontwikkelen en begeleiden in Kenia van het nieuwe strategisch plan 2020-2023 gericht op duurzaamheid en onafhankelijkheid van de Keniaanse zusterorganisatie;
 • Het versterken van het bestuur met nieuwe leden;
 • Het stimuleren van het ‘portefeuillebeleid’ van de bestuursleden;
 • Meer professionaliteit van werken zowel in Nederland als in Kenia;
 • Meer inzet/effect van vrijwilligers in Nederland door een betere afstemming;
 • Goede communicatie en afstemming met het partner netwerk en de donors;
 • Fondsvorming is op het gewenste niveau gebracht.

Verder werd positief terug gekeken op twee mooie acties onder leiding van bestuursleden en gebruik makend van vrijwilligers (KidsCare support). Naast een mooi financieel bedrag brachten deze acties ook veel positieve promotie van KidsCare. Het netwerk van donateurs groeide sterk.

Voortgang per portefeuille

Binnen het bestuur van KidsCare is elk lid verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille. Tijdens de bestuursdag in december 2020 werd deze werkwijze positief geëvalueerd. Het geeft duidelijkheid en ieder bestuurslid kan met focus en pro- actief werken aan zijn eigen werkgebied. Hieronder wordt kort opgesomd wat er per portefeuille in het verslagjaar werd gedaan.

1. Financiën (Henk Verrij)

Henk heeft de portefeuille dit jaar overgenomen van Jos Oskam. Henk gaf aan dat hij steeds beter ingewerkt raakt in de financiële administratie in Nederland en zorgt ieder kwartaal voor een inzichtelijk overzicht van inkomsten en uitgaven in Nederland. Er is besloten om de financiële administratie in Kenia vanaf dit verslag jaar volledig in Kenia te laten uitvoeren. Vanuit Nederland beperkten we ons tot advisering bij het ontwikkelen en implementeren van het nieuwe boekhoudsysteem en bij het maken van de rapportages.

2. Fondsvorming (Gerard Geenen) 

De fondsvorming is volgens plan verlopen. Wilde Ganzen is als betrokken partner de grootste donor en met hen werd een intentie afgesproken voor intensieve samenwerking gedurende 3 jaren en substantiële financiering tot en met 2023. Verder wordt opgemerkt dat:

 • Donaties van particulieren en bedrijven redelijk constant bleven;
 • Waridihome opnieuw een trouwe en gulle partner was;
 • De zadenactie (april) en de kerstactie substantieel geld opleverden;
 • De scholenactie door Covid -19 helaas tot stilstand kwam;
 • Er ondanks Covid-19 wederom diverse spontane inzamelingsacties van derden plaatvonden ter gelegenheid van bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, huwelijk, begrafenis, fietstochten en sporttoernooien. 

3. Communicatie en PR (Rianne Smallegange)

Voor deze portefeuille werd een werkgroep samengesteld van enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Een sterk team. Samen dragen zij de positieve KidsCare boodschap uit, onder meer met het schrijven van teksten, maken van ontwerpen, opstellen van nieuwsbrieven, vernieuwen/actueel houden van de website en voor berichten op de sociale media. De werkgroep werd ook ingezet bij de communicatie rond de voedselzadenpakketten en de kerstactie. Nieuw op de website is ook de door de werkgroep gemaakte Toolbox voor vrijwilligers. Gesteld mag worden dat in 2020 wederom grote stappen werden gemaakt zowel qua professionalisering als qua inzet van de vrijwilligersgroep.

4. Coördinatie basisscholen (Rianne Smallegange)

Het bestuur wil haar positieve boodschap over ontwikkelingswerk met voorrang over brengen op kinderen van de basisschool. Daarvoor werd een uitgebreid lespakket ontwikkeld. In 2020 waren diverse basisscholen bereid om dat lespakket te gebruiken en om samen met kinderen en ouders in actie te komen. Door Covid-19 zijn deze toezeggingen echter naar een later tijdstip verschoven.   

5. Secretariaat/ KidsCare Support (Lisette Disseldorp)

Het secretariaat omvat de nodige administratieve activiteiten en vooral het onderhouden en enthousiasmeren van contacten met bestuursleden, donors, partners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Om de (bestuurs)taken goed op elkaar af te stemmen heeft het secretariaat tevens voortdurend contact met bestuur, directie en team in Kenia. Werk dus dat zowel professioneel als met goede zorg wordt gedaan. Door de groei van KidsCare gaat het om een steeds groter wordende taak.

KidsCare Support, zoals de groep actieve vrijwilligers van KidsCare genoemd wordt, kon door Covid-19 alleen digitaal bijeen komen in 2020. Maar de contacten zijn levendig gehouden bij acties en bij sommige portefeuilles is onverminderd gebruik gemaakt van de vrijwilligers die in Nederland bij willen dragen aan het werk van KidsCare.  

6. Data, evaluatie, monitoring en kwaliteit (Astrid le Poole)

Deze portefeuille is vooral gericht op het verbeteren van het ‘monitoren en evalueren’ van de programma’s en organisatie in Kenia. Initiatieven daartoe ontstaan steeds meer in Kenia en daardoor kan een advies rol worden ingenomen bij het ontwikkelen en het begeleiden van het gebruik van de monitoren en andere planningsinstrumenten. Een werkwijze die zorgt dat het ‘eigenaarschap’ bij het team in Kenia ligt. Daarnaast wordt vanuit deze portefeuille ook (kwaliteits-) ondersteuning geboden aan het secretariaat en aan de diverse acties in Nederland. 

7. Kennis en Kunde Zorg (Roosmarijn Wasseveld en Marlies van den Berg)

Ook vanuit deze portefeuille is er veel contact met het team in Kenia. Met het hoofd van de afdeling voor kinderen met een beperking is er tweewekelijks contact om met haar zorg inhoudelijke zaken te delen. Dat overleg betreft zowel de begeleiding van de sociaal werkers van de 150 kinderen met een beperking en hun families als de vorderingen van de 6 Speciale School Units voor kinderen met een verstandelijke beperking. Met name voor de ontwikkeling van het speciale onderwijs en voor de daycare in die units is behoefte aan kennis. Acties om daarvoor vrijwilligers uit Nederland te vinden zijn in ontwikkeling. 

8. Vrijwilligers Kenia (Roosmarijn Wasseveld en Lisette Geenen)

En ook hier was het Covid -19 die ervoor zorgde dat de voorgenomen reis van diverse Nederlandse vrijwilligers moest worden gecanceld. De besturen van KidsCare in Nederland en in Kenia hechten veel waarde aan het uitwisselen en bevorderen van de nodige kennis en kunde. Ze hopen dat straks weer veel uitwisseling daarvan kan plaatvinden.

Alle kinderen verdienen een gezin!